Avgifter och regler

Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Förskoleverksamhet (barn 1-5 år) och skolbarnsomsorg (6-12 år) tillhandahålls i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller barnets eget behov.

För att få plats i förskola eller pedagogisk omsorg skall barnet vara minst 1 år. För omsorg mer än 15 timmar per vecka krävs att föräldrar/vårdnadshavare skall vara förvärvsarbetande eller studerande. För barn till arbetssökande och föräldralediga är vistelsetiden begränsad till 15 timmar per vecka (3 tim/dag) för förskolebarn (1-5 år).

Barnets vistelsetid bestäms utifrån föräldrarnas arbetstider och restider till och från arbetet. Det är viktigt att uppgift om aktuella arbetstider för vårdnadshavare alltid finns på enheten där barnet har sin placering. Förskolor och fritidshem öppnar tidigast 06.30 och stänger senast 18.30. För pedagogisk omsorg gäller särskilda bestämmelser.

De grundregler som finns innebär att du normalt inte kan få kommunal barnomsorg under den tid då du t.ex. har semester eller deltar i fritidsverksamhet o.s.v. Undantag kan göras efter särskild prövning. Beslut fattas av rektor.

Fem dagar per år får barnomsorgsenheter stängas för personalens fortbildning och planering. Julafton, nyårsafton, påskafton och midsommarafton är kommunens barnomsorgsställen stängda.

Avgifter - maxtaxa 

Förordningen om maxtaxa har ändrats och innebär att inkomsttaket indexeras. De nya avgifterna redovisas nedan och skall tillämpas från 2018-01-01

Maxtaxa innebär att avgiften för barnomsorg beräknas efter hushållets sammanlagda bruttoinkomster, där det s.k. ”taket” ligger på en sammanlagd månadsinkomst på 46.080 kr.


Förskola (1-5 år):

barn nr 1: 3 % av inkomsten – dock högst 1382 kr/mån
barn nr 2: 2 % av inkomsten – dock högst 922 kr/mån
barn nr 3: 1 % av inkomsten – dock högst 461 kr/mån
barn nr 4: ingen avgift

Skolbarnsomsorg (6-12 år):

barn nr 1: 2 % av inkomsten – dock högst 922 kr/mån
barn nr 2: 1 % av inkomsten – dock högst 461 kr/mån
barn nr 3: 1 % av inkomsten – dock högst 461 kr/mån
barn nr 4: ingen avgift


Det yngsta barnet räknas som det ”första” barnet. Avgift tas ut under 12 månader utan avgiftsreducering. Avgift tas ut under inskolningstiden.


Allmän förskola (3 - 5-åringar)

1. Terminsplats - avgiftsfritt (525 tim/år), 3 tim/dag, enligt skolans terminstider och lovdagar.

2. Helårsplats - ordinarie avgift, reducerad med 30%, september-maj. juni-augusti ordinarie avgift utan reducering.

Gäller även barn med placering i pedagogisk omsorg.

Inkomstuppgift

Inkomstuppgift skall lämnas innan barnet börjar i barnomsorgen. Därefter ska ny inkomst lämnas/registreras i Hypernet vid varje förändring. Kommunen begär förnyad inkomstuppgift cirka en gång/år. Om ny uppgift ej inkommer till den tidpunkt som begärts debiteras högsta avgiften. Inkomstuppgifterna kan komma att kontrolleras.

Avgiftsgrundande inkomst

Avgiften för barnomsorg baseras på hushållets sammanlagda årsinkomst före skatt. Månadsinkomsten beräknas genom att ta hushållets beräknade årsinkomst delat med tolv månader. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar skall jämställas två personer som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och:

 1. Har eller har haft gemensamt barn eller
 2. Är folkbokförda på samma adress

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

Delad plats / växelvis boende

I de fall ett barns föräldrar har gemensam vårdnad, men bor på skilda håll i samma kommun och barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av barnomsorg, skall båda föräldrarna vara innehavare av plats (delad plats). Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Detta kan innebära två avgifter som avser samma barn. De sammanlagda avgifterna ska dock inte överstiga avgiften för en plats.

Skyldighet att anmäla förändringar

Vid förändrad inkomst och/eller förändrade familjeförhållanden skall detta, utan dröjsmål och utan särskild anmodan meddelas kommunen.

Uppsägning

Uppsägning görs på webben av fakturamottagaren. Avgift betalas under uppsägningstiden som är 1 månad. Uppsägning av plats under perioden juni-augusti befriar ej från betalningsansvar om barnet återkommer till förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg före den 15 september samma år.

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 13 februari 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Rose-Marie Hedvall Förvaltningsassistent
  För- och grundskoleförvaltningen
  Tel: 0250-266 05
  Fax: 0250-140 91

  Telefontid: mån-fre 10-12, 13-14

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213