Att välja skola

Rätten att välja grundskola

Du har som vårdnadshavare rätt att välja skola för ditt barn. I Mora finns 11 skolor av varierande storlek. Du kan välja skola inför varje nytt läsår. Om du funderar på att byta skola för ditt barn ska du först tala med rektor vid den skola barnet går på och sedan med rektor vid den skola du vill byta till. Rektor i mottagande skola måste för sin bedömning undersöka om skolan har plats för elever som inte tillhör det naturliga upptagningsområdet. Vidare gäller att den som väljer annan skola än den som är anvisad ej kan räkna med att kommunen står för eventuella skolskjutskostnader.

Val av annan skola ska göras på särskild blankett som du hittar till höger på denna sida, men den finns också på rektorsexpeditionen.

Riksdag och regering lägger fast mål och riktlinjer, vilka finns samlade i skollag, skolförordningar och läroplaner. I läroplanen talas också mycket om elevers ansvar och inflytande liksom om skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång. Dessutom finns i kommunen en verksamhetsplan som anger de mål som gäller för skolorna i Mora. Det är sedan skolorna som själva bestämmer på vilket sätt de fastlagda målen ska nås.

På varje skola finns en arbetsplan som anger hur man lokalt ska arbeta för att nå målen. Det professionella ansvaret vilar på lärare, elevvårdspersonal och skolledning. Utvärdering av verksamheten spelar en allt större roll och ingår i den årliga kvalitetsredovisningen som varje skola upprättar.

Ett systematiskt kvalitetsarbete för att planera, följa upp och utveckla utbildningen ska bedrivas såväl på huvudmannanivå som på enhetsnivå.

Du har som vårdnadshavare möjlighet att påverka skolverksamheten via de lokala föräldraföreningarna och genom de samrådsgrupper som rektor sammankallar.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 14 november 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Inger Damm Förvaltningsassistent
    Skolkansliet
    Tel: 0250-266 02

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213