Skolans råd

Elevrådet

Elevråd kommer att hållas var 4e vecka. Eftersom vi inte längre har elevrådstid samtidigt i de olika årskurserna kommer elevrådet att alternera sina mötestider mellan klasstiderna, d.v.s. en vecka träffas de på onsdag morgon, nästa gång på torsdag morgon och efter det fredag morgon.

För att få lämpliga representanter till elevrådet skall elever som är intresserade få skriva en kort ansökan med motivering varför de vill vara representant  (Kan göras muntligt till läraren eller som ett litet inspelat meddelande. )

2 representanter/klass skall tas ut. Klassen väljer om 1 skall gå och en är suppleant eller om båda går.

Jag och Jan Walfridsson kommer att vara vuxenstöd i elevrådet, ibland en av oss och ibland båda samtidigt.

MVH Lena Sundberg.

Rådverksamheten vid Morkarlbyhöjdens skola

Vi vill från och med ht-11 prova en ny modell för rådverksamheten där elev- och klassråd får en tydligare roll och delvis nya uppgifter. Elev- och klassråd har en viktig funktion för elevdemokrati och elevinflytande och vi hoppas att den nya modellen skall tydliggöra detta.


Elevråd
Består av en styrelse och 1-2 klassrepresentanter från varje klass. Dessutom ingår 1 representant från varje övrigt råd (t. ex. Matråd, Internationella rådet etc.)
Elevrådets uppgift är att tillvarata och representera elevernas intressen samt i förekommande fall dela ut uppgifter till övriga råd. Klassråd och övriga råd kan också skicka frågor och förslag till elevrådet för behandling och beslut.
Elevrådet träffas var 4:e vecka.


Klassråd
Varje klass har ett eget klassråd där samtliga elever i klassen ingår.
Klassråd hålls ca. fjärde vecka och leds av ordförande med stöd av klassföreståndare och anteckningar skall föras av en sekreterare. Ny ordförande och sekreterare bör utses till varje möte.
Klassrådets uppgift är att samla in synpunkter, idéer och förslag från klassen samt att delge information från skoledning, klassföreståndare och lärare samt elevråd och övriga råd.


Övriga råd
Består av elever samt minst en vuxen som vill jobba med, eller är intresserade av, specifika arbetsområden eller uppgifter. Aktiviteten hos råden kan variera beroende på vilka uppdrag som ges från elevrådet eller vilka övriga insatser som är aktuella. Antalet medlemmar i varje enskilt råd kan därmed variera beroende på vad som skall göras. Varje råd bör dock eftersträva att ha en beständig ”kärntrupp”.


Arbetsmiljö skall finnas på varje råds agenda.


Övrigt
Elevrådsrepresentanter väljes av klassrådet.
Klassrådet kan ge förslag om vilka övriga råd som skall finnas.
Förslag från klassen tas med till elevrådet för beslut.
Elevrådets styrelse = ordförande, sekreterare, tre ledamöter.
En av de två elevskyddsombud, som finns sedan tidigare, är ständigt adjungerade i styrelsen. Dvs. de kan turas om att närvara.

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 19 oktober 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213