Barn- och utbildningsförvaltningen får statsbidrag till utvecklingsprojekt

4 februari 2015

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn och unga oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Varje år delar SPSM ut särskilda medel till skolor som ansökt om ekonomiskt stöd till utvecklingsprojekt som förbättrar lärmiljön för elever.

I år sökte barn- och utbildningsförvaltningen statsbidrag för utvecklingsprojektet ”Tillgänglig utbildning i Mora kommuns förskolor och skolor” och fick ett bidrag på 340 000 kronor.

Sedan den 1 januari 2015 har ett nytt diskrimineringsförbud införts i diskrimineringslagen som säger att bristande tillgänglighet ses som en form av diskriminering. Barn – och utbildningsförvaltningen har sedan ett par år tillbaka arbetat med begreppet tillgänglighet. En arbetsgrupp bestående av representanter från förskola, grundskola och elevhälsa har studerat, diskuterat och formulerat mål för hur arbetet med tillgänglighet skulle kunna utformas i Mora.

Tack vara detta bidrag kan förskolan och skolan arbeta mer aktivt med frågan och inspirera barn och elever att ta ansvar för sitt eget lärande och att öka lusten att utvecklas.

 - Barn och elever i förskolan och skolan ska kunna lägga sin energi på att lära sig och utvecklas som individer, i stället för att tvingas slåss för sina rättigheter . Det här ger oss möjligheten att anpassa undervisningen ännu mer efter alla barns och elevers förutsättningar, säger Inga-Lena Spansk, skolchef Mora kommun.

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 4 februari 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den förste urmakaren i Östnor var Krång Anders Andersson (1727-1799)?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213