Effektiviserat tillgänglighetsarbete i Mora kommuns förskolor och grundskolor

21 april 2016

Just nu pågår ett arbete med att öka tillgängligheten inom barn - och utbildningsförvaltningens verksamheter. Arbetet börjar med att enheterna kartlägger tillgängligheten i sin egen verksamhet. I kartläggningen bedöms den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön. Kartläggningen görs med hjälp av SPSM:s värderingsverktyg.


När kartläggningen är slutförd ska den utmynna i en handlingsplan där enheterna
själva prioriterar områden de väljer att vidareutveckla. Tillgänglighetsarbetet
är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.


Som en del av tillgänglighetsarbetet var Bo Hejlskov Elvén i Mora den 20 april för att hålla en heldagsföreläsning för personal inom barn - och utbildningförvaltningen. Bo Hejlskov Elvén är psykolog, föreläsare och författare, han har bland annat skrivit böckerna ”Beteendeproblem i skolan” och ”Barn som bråkar. Att hantera känslostarka barn i vardagen”. Bo Hejlskov Elvén introducerade lågaffektivt bemötande som metod vid beteendeproblem i Sverige
2006 och har sedan dess utbildat och handlett personal inom omsorg, psykiatri
och skola både i Sverige och internationellt.


Syftet med föreläsningsdagen är att ge personalen praktiska verktyg för att bli bättre på att hantera utåtriktat och störande beteende. Med sådana verktyg kan exkludering av elever minskas. Metoderna som introduceras bygger på affektteori och neuropsykologi och har visat sig ha god evidens när det gäller att förebygga våld och konflikter. Metoder för hantering av beteendeproblem är en viktig del av arbetet med tillgänglighet som pågår i förvaltningens verksamheter.

Målet är att förskolor och grundskolor ska utforma sina verksamheter på ett sätt som gör att lärmiljöerna blir tillgängliga för alla barn och elever. Lärmiljöerna
behöver anpassas på ett sätt som gör att de på bästa sätt kan bemöta barns och
elevers behov och på så sätt skapa bra förutsättningar för utveckling och
lärande för varje individ.

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 21 april 2016.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213