Från för- och grundskolenämndens sammanträde 2014-04-16

18 april 2014

SKL:s öppna jämförelser

Utöver ärenden på dagordningen så fanns det glädjande information att delge nämnden. Nyligen presenterades resultatet från SKL:s öppna jämförelser och i den gick Mora från plats 108 till plats 9 Moras åttondeklassare är bland de nöjdaste i Sverige. Och femteklassarna har gått från 32:a till 11:e plats. Resultatet bygger på elevenkät och är alltså elevernas egen uppfattning om skolan i Mora. Nämnden kunde konstatera att värdegrundsarbetet har gett ett gott resultat.

När kommunen delgavs det positiva resultatet besökte skolchef Inga-Lena Spansk och För- och grundskolenämndens ordförande Anna Hed två av klasserna som deltagit i elevenkäten, Bjäkenbacken klass 5 och Morkarlbyhöjdens 8d. Inga-Lena och Anna diskuterade med eleverna och berättade om vad som låg till grund för det positiva resultatet. Eleverna känner sig trygga och sedda av sina lärare. Vidare så upplever eleverna att de får den hjälp de behöver av pedagogerna. På de bifogade bilderna framkommer hur glada eleverna var över resultatet.

Ekonomi

Skolchef Inga-Lena Spansk presenterade en preliminär verksamhetsuppföljning – VUP 1 2014.   Den slutgiltiga verksamhetsuppföljningen kommer att redovisas vid nämndssammanträdet den 7 maj 2014.

Internkontrollplan 2014

En internkontrollplan fastställdes.

Barn- och elevhälsoplan

För- och grundskolenämnden antog en Barn- och elevhälsoplan som är gemensam för grundskolan och gymnasiet. Framtagandet är en del av förbättringsarbetet med syftet att fungera som ett stöd för förskolechefer, rektorer och personal i det dagliga barn- och elevhälsoarbetet. Planen ska säkerställa att ett likvärdigt stöd ges till alla barn och elever.

Nämndsplan 2015

Ett förslag på nämndsplan för 2015 kommer att tas fram. På nästa sammanträde kommer förslaget hanteras av nämnden.


 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 29 april 2014.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213