Moras ungdomar tar chansen att göra sin röst hörd

23 november 2016

Demokratidagen 2016Demokratidagen 2016

Demokratidagen är en möjlighet till inflytande för inga mellan 9-19 år i frågor inom flera övergripande områden. Årets tema var resultatet av den Lupp-enkät som genomfördes bland alla elever i högstadiet och gymnasiet under hösten 2015. Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga, och ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt. Inför Demokratidagen fick deltagande klasser i uppdrag att ta del av rapporter som skrivits gällande resultatet i Mora kommun och därefter diskutera detta gemensamt. Under Demokratidagen fördes diskussioner inom områdena arbete/framtid, inflytande, skola, trygghet, hälsa, fritid och samhälle. Diskussionerna fördes i samtalscafé där ungdomar i mindre grupper fick möta politiker och tjänstemän för att uttrycka sina tankar, åsikter och förslag till förändringar utifrån både sitt eget och klassens perspektiv.

Nio elever från elevråden på Morkarlbyhöjdens skola samt Noretskolan som utbildats till gruppledare hade uppdraget att skapa ett bra klimat i grupperna samt lotsa deltagarna till rätt lokal i rätt tid. Femton politiker och tjänstemän som utbildats till samtalsuppmuntrare hade som uppgift att hålla samtalen igång och inhämta så mycket information som möjligt. I deras uppdrag ingick även att anteckna det som framkom i gruppdiskussionerna. Materialet kommer att sammanställas för att sedan förmedlas vidare till skolor, nämnder och förvaltningar och ska tillsammans med Luppen användas som ett underlag till beredning och beslut i frågor som rör unga i kommunen. Under våren kommer elevrådsrepresentanter, tjänstemän och politiker återigen samlas på Moraparken för en återkoppling av arbetet.

 

Lina Pettersson, vikarierande ungdomssamordnare 

 

Det här är ingen Lekstuga- DT

Lupp Ungdomsenkät

Dela med andra
  • Dela på Google
  • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 23 november 2016.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213