För- och grundskolenämndens mål: Budget i balans

26 juni 2013

Från För- och grundskolenämndens sammanträde 2013-06-19

Än så länge pekar helårsprognosen mot ett underskott på -4.8 mkr. Men det vill man givetvis minska, helst till ett nollresultat.

- Under sommaren kommer vi att ta fram en plan för att balansera budgeten vid årets slut, säger avågende skolchefen Christer Winbo.

Han lämnar formellt sin tjänst den sista augusti, men under juli jobbar han och det är då han ska försöka hitta vägar att nå målet.

Det befarade underskottet beror bland annat på ökade kostnader för centralt elevstöd, eftersom behovet ökar och kräver extra satsningar. Delar av kostnaderna går till assistenter för elever med flerfunktionshinder, kostnader som tidigare burits av Försäkringskassan men som numera ska täckas av förvaltningen. Andra kostnader som tillkommit och där ingen kompensation ges är tjänstekatalogen från IS/IT (0.9 mkr), kosteneheten (1.0 mkr) och fristående verksamheter som familjedaghem, förskolor, fritidshem och skola (2.7 mkr). Det finns också en risk för att minskade intäkter kan bli fallet inom barnomsorgen, men där kan förvaltningen direkt vidta motåtgärder för att kompensera eventuellt bortfall.

Inför Budget 2014

Eftersom nya behörighetskrav kommer att gälla från 2015 har nämnden ålagt förvaltningen att undersöka hur en framtida skolorganisation ska se ut. Målet är effektivare verksamhet med hög kvalitet.

Ändrad inriktning för Allergiförskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen har föreslagit nämnden att Allergiförskolan ska bli en helt vanlig förskola från och med höstterminen 2013. 

För- och grundskolenämnden godkände förslaget.

Ny tillhörighet för klassmusiklärarna

Den kategorin har under flera år tillhört kulturförvaltningen, via Kulturskolan Miranda. Därifrån har grundskolan beställt sina behov av klassmusik och leveranserna har skett av kulturskolans musiklärare. Så blir det inte i fortsättningen. Från och med höstterminens början i år kommer klassmusiklärare att vara anställda av respektive grundskola. De som är tillsvidareanställda flyttas över till grundskolan, framtiden för visstidsanställda vars anställning upphört vid vårterminens slut avgörs av respektive rektor. Antingen sker en återanställning eller så blir det fråga om nyanställning.

Det finns flera anledningar till förändringen: ansvarsfrågan är otydlig, kraven på lärarna utanför själva ämnet ökar och lärarsamverkan i skolan behöver förbättras. Mycket har dock fungerat väl och ambitionen är därför att en fortsatt dialog mellan kulturskolan och grundskolan kommer att vara betydelsefull även i framtiden.

Skolinspektionens tillsynsbeslut

- Vi gick igenom beslutet och det står klart att vi har en del att jobba med, säger skolchefen Christer Winbo. Ända tycker vi att Skolinspektionen farit varligt fram med oss. I september kommer vi att lämna vårt svar och ange hur vi ska hantera förbättra oss på de punkter där vi fått kritik.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 26 juni 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213