Rådslag om skolsegregation, lärarförsörjning och huvudmännens styrning av skolan

1 februari 2018

Skolverket har tillsammans med Malmö, Södertälje, Göteborg och Trollhättan bjudit in Mora kommun till att medverka på ett rådslag angående skolsegregation,  lärarförsörjning och huvudmannens styrning.

Skolverket samlade nämnda kommuner, fackliga organisationer, representanter för friskolor, SKL m.fl. i syfte att etablera ett samarbete och en dialog angående några av de utmaningar som skolan står inför. De ville belysa och diskutera problem relaterade till skolsegregation, brist på lärare och svårigheten för huvudmännen att skapa en bra styrning. Skolverket vill också samla in erfarenheter och kunskaper inom dessa tre områden, visa på goda exempel och ta reda på framgångsfaktorerna.

Från Mora informerade vi om samarbetet med högskolan Dalarna som har drivit upp sökpoängen vid antagningen till lärarutbildningen – den arbetsintegrerade utbildningen. Betydligt fler har sedan samarbetet startade sökt lärarutbildningen på högskolan Dalarna. Södertälje har försökt att få till liknande samarbete med Stockholms universitet men ännu inte lyckats.

Skolverkets generaldirektör, Peter Fredriksson, inledde rådslaget med tre utgångspunkter för arbetet:

  • Om man inte gör på ett nytt sätt så blir det inte på ett annat sätt
  • Det man fullt ut kan ta ansvar för är det bästa görandet
  • Värdet av samsyn av svensk skolas utmaningar och styrkor

Under dagen var det flera intressanta inspel som alla rörde de tre prioriterade områdena ur olika synvinklar. Dagen avslutades med gruppdiskussioner inom varje område. Det gemensamma arbetet kommer att utmynna i en rapport för varje prioriterat område och målsättningen är att ett första förslag ska vara klart under våren.

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 1 februari 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den förste urmakaren i Östnor var Krång Anders Andersson (1727-1799)?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213