Bostadsanpassning

Personer med funktionsnedsättningar behöver ibland hjälpmedel för att klara av sin levnadssituation. När det gäller bostaden kan en del anpassningsåtgärder göra att personer med funktionsnedsättning kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

Dessa åtgärder finns reglerade i lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. 

Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Kommunen kan lämna bidrag till bostadsanpassning av permanentbostäder till den som har funktionsnedsättning. Bidrag lämnas till skälig kostnad för åtgärder som är nödvändiga för att ge personer med funktionsnedsättningar möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller som har en hyres- eller bostadsrättslägenhet.

Vad ges bidrag till?

Bostadsanpassningsbidrag ges för åtgärder till anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som skall anpassas. Med fasta funktioner avses sådant som man normalt inte tar med sig vid en eventuell flyttning.
Man kan även få bidrag för åtgärder i samband med köp eller byte av bostad. Särskilda skäl krävs för att välja en bostad där kostnadskrävande anpassningar är nödvändiga.

Olika funktionsnedsättningar

Man får inte bidrag om det rör sig om en tillfällig funktionsnedsättning. I övrigt kan man få bidrag för alla typer av nedsättningar som kräver en anpassning av bostaden.

Intyg

Normalt krävs intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att de åtgärder bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Vid mindre omfattande åtgärder där behovet är uppenbart kan kommunen dock efterge kravet på intyg. Vid mer omfattande åtgärder kompletteras intyget med ett åtgärdsprogram.

Bidrag lämnas inte

Man får inte bidrag om det rör sig om en tillfällig funktionsnedsättning. Bidrag lämnas inte för åtgärder som behöver göras av andra orsaker än behovet av anpassning, exempelvis åtgärdande av byggnadstekniska brister eller normalt bostadsunderhåll. Med byggnadstekniska brister menas ursprungliga brister i byggnadens konstruktion och byggmaterial som får till följd att byggnaden avviker från vad som kan anses vara ett normalt utförande. 

Beslut om bidrag

Även om arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig intygar att åtgärderna är nödvändiga är det kommunen som prövar om du har rätt till bidrag.

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 19 november 2018.

Sök på webbplatsen

Handläggare bostadsanpassningsbidrag:
Christian Karlberg

Stadsbyggnadsförvaltningen
Mora-Orsa

Fredsgatan 12
792 80 MORA
Tel: 0250-262 55
Växel: 0250-260 00

Telefontid vardagar 10:00 - 11:30

Öppettider:
Mån-fre 13:00-15:30

Dag före "röd" dag stänger vi kl 14:00.

 Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213