Bygglov och anmälan

  

När behöver jag ansöka om bygglov eller göra en anmälan?

Om du är osäker på om du behöver ansöka om bygglov, marklov, rivningslov eller göra en anmälan så hör av dig till oss på stadsbyggnadsförvaltningen, kontaktuppgifter finns i högerspalten.

Generellt kan man säga att du vanligtvis behöver lov för att:

 • Bygga en ny byggnad eller flytta en befintlig byggnad till en ny plats
 • Göra en tillbyggnad
 • Inreda byggnaden för ett annat ändamål
 • Sätta upp skyltar
 • Riva en byggnad eller en del av en byggnad
 • Ändra en tomts utseende, t ex schakta bort eller fylla på jord

Anmälningsplikt gäller för många olika typer av åtgärder som inte kräver bygglov, vanligast är:

 • Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter
 • Installation av en eldstad eller rökkanal
 • Installation av vatten och avlopp

Det räcker att skicka in ett exemplar av din ansökan.

Exempelritningar

När behöver du inte bygglov?

Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller tvåbostadshus. 

Du behöver inte bygglov men måste oftast göra anmälan för att:

 • Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter
 • Göra en tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter
 • Bygga högst två takkupor

Du behöver varken bygglov eller anmälan för att:

 • Anordna en skyddad uteplats
 • Anordna skärmtak, totalt 15 kvadratmeter
 • Bygga en friggebod, friggebodar får inte vara större än 15,0 kvadratmeter

Åtgärderna ska vidtas i en- och tvåbostadshusets omedelbara närhet.

Skyddad uteplats

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Skärmtak

Skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer får anordnas utan bygglov om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 m². Skärmtaken får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Friggebod

I en- eller tvåbostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar får inte vara större än 15 m². Den högsta höjden från mark till taknock får vara 3 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Grannar

De grannar som berörs kan medge att mur, plank skärmtak och friggebodar placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter och då krävs inte heller bygglov. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

Strandskyddsdispens

Trots att det inte krävs bygglov enligt plan- och bygglagen kan det krävas en strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Byggnadsnämnden beslutar om dispenser från strandskyddet. Läs mer om strandskyddet på Naturvårdsverkets hemsida.

Åtgärderna ska, trots att inte bygglov krävs, fortfarande uppfylla samhällets krav avseende till exempel god form-, färg- och materialverkan, bärförmåga, brandskydd, säkerhet vid användning och energihushållning.

Bilden nedan illustrerar de bygglovsfria åtgärderna.

 

Illustrerar åtgärder som man får göra utan bygglov Visa större bild

 Klicka på förstoringsglaset uppe i höger bildkant för att göra bilden större.

Så här söker du bygglov eller gör en anmälan

 • Fyll i blanketten ansökan om bygglov, anmälan eller anmälan eldstad. Glöm inte att skriva under din ansökan. Om du får ett felmeddelande när du öppnar formulären i din webbläsare, högerklicka länken och ladda ner dokumentet. När formuläret är sparat, öppna det med en PDF-läsare som exempelvis det kostnadsfria Adobe Acrobat Reader.
  Blanketter finns på denna länk: Blanketter. (öppnas i nytt fönster)
 • Bifoga nybyggnadskarta, situationsplan, planritningar, fasadritningar och sektionsritningar. Vilka ritningar som krävs varierar beroende på vilken åtgärd du ska göra. Noggranna och lättförståliga ritningar underlättar vårt arbete och ser till att handläggningen av ditt ärende går smidigare. För mer information och ritningsförslag se vårt infoblad.
 • Fyll i anmälan om kontrollansvarig om sådan krävs. Se mer info nedan.
  Blanketter finns på denna länk: Blanketter. (öppnas i nytt fönster)
 • Du kan lämna in handlingar på följande sätt:
  1. Lämna in dem till oss direkt på Stadsbyggnadsförvaltningen.
  2. Skicka dem per post.
  3. Skicka in dem på e-post: This is a mailto link

  Adresser och öppettider finns i högerspalten.

Hur lång tid tar det?

När du lämnat in din ansökan eller anmälan så kommer denna att handläggas av oss på stadsbyggnadsförvaltningen. Hur lång tid detta kommer att ta är såklart väldigt olika från fall till fall dock står det i den nya plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 maj 2011 att det ska ta max 10 veckor från det att ansökan är komplett tills det att beslut har meddelats. Behövs mer utredning har vi möjlighet att förlänga med ytterligare tio veckor.

 Info nya PBL

 

När du kontaktar stadsbyggnadsförvaltningen och har frågor om byggnation, är det bra om du kan uppge fastighetsbeteckning, ägare och/eller fastighetens adress. Du får då besked om det du vill göra är lovbefriat eller om du behöver söka bygglov, marklov eller rivningslov. Vi informerar även om åtgärden kräver tillstånd från någon annan myndighet.

Handläggning av ditt ärende

Enligt nya plan- och bygglagen ska byggnaden och tomtens tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga prövas redan i bygglovet. Det innebär att du redan från början får ett beslut om att din byggnad följer de tillgänglighetskrav som finns. Även byggnadens lämplighet för sitt ändamål prövas, exempelvis ska en bostad inrymma vissa vissa grundläggande bostadsfunktioner såsom hygienrum, kök och sovrum. Detta ställer högre krav på utförliga och tydliga ritningar än tidigare. Planritningar måste numera vara möblerade till en högre grad för att en lovprövning ska kunna göras.


Tidigare behövde du parallellt med ansökan om bygglov också göra en bygganmälan. Det behöver du inte göra i och med nya pbl. Men för vissa åtgärder som du inte behöver söka bygglov för måste du fortfarande göra en anmälan. Det innebär att du måste lämna in en anmälan till oss om du till exempel ska installera en eldstad i din bostad eller om du ska göra större inre ändringar i ditt hus, konstruktion eller planlösning.

Hur mycket kostar det?

För vårt arbete med ansökan om lov och anmälan måste du betala en avgift till oss. Hur stor avgiften är beror på hur stor eller komplicerad åtgärden är och om det ligger inom eller utom planlagt område. Vi får inte ta ut mer i avgift än vad det kostar oss att hantera ditt ärende. Taxan som vi utgår ifrån är fastställd av kommunfullmäktige och går att ta del av här.

Laga kraft

När vi beslutat om lov måste vi normalt delge beslutet till dig och de personer som haft invändningar. Vi på kommunen måste också kungöra beslutet i Post- och Inrikes Tidningar. Personer som ska delges kan överklaga beslutet inom tre veckor från delgivningen. De personer som inte delges kan överklaga beslutet inom fyra veckor från kungörelsen i Post- och Inrikestidningar. Att ett beslut vinner laga kraft innebär att beslutet inte längre kan överklagas.

Info nya PBL

Kontrollansvarig

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast anlita en kontrollansvarig (KA). Det är du som är byggherre som anger förslag till KA i ansökan. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att den och de bestämmelser och villkor som gäller följs. Den kontrollansvarige ska även vara med på tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på ditt bygge. Vid enklare åtgärder behöver du ingen kontrollansvarig. Är du osäker på om du behöver en kontrollansvarig eller inte får du gärna ta kontakt med oss på stadsbyggnadsförvaltningen så hjälper vi dig.

Kom ihåg att trots att du anställer en entreprenör att utföra åtgärden och har en kontrollansvarig så är det ändå byggherren, den som låter utföra åtgärden, som har ansvar för att uppfylla de krav som sammhället ställer.

Efter den 31 december 2012 är det krav på att de som arbetar som kontrollansvariga måste vara certifierade, det vill säga godkända, för att få utföra kontroller.

Tekniskt samråd

När du fått ditt beslut om bygglov kallar byggnadsnämnden dig till ett tekniskt samrådsmöte (f.d. byggsamråd). Om du ska bygga enklare byggen behöver du inte kallas till ett sådant möte.

Nya PBL

På det tekniska samrådet diskuterar vi bland annat byggets planering och organisation, ditt förslag till kontrollplan och handlingar som du har lämnat in. I kontrollplanen ska bland annat framgå vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som ska utföra kontrollen. 

 

 

Startbesked

Om vi efter det tekniska samrådet bedömer att lagens krav kan uppfyllas får du normalt sett ett startbesked.

I startbeskedet fastställs kontrollplanen för bygget och de eventuella villkor som måste uppfyllas innan du påbörjar bygget. Startbeskedet innebär att du får påbörja ditt bygge. Det är viktigt att du inte påbörjar arbetet innan du fått startbeskedet, för då kan vi ta ut en byggsanktionsavgift som du måste betala.

Kommunens arbetsplatsbesök

När ditt bygge har varit igång en tid ska vi, enligt nya pbl, besöka byggarbetsplatsen (arbetsplatsbesök). Detta ska normalt sett göras minst en gång under byggtiden. Hur många besök och när dessa besök ska utföras bestäms på det tekniska samrådet och finns även med i startbeskedet. Vid enklare byggen behövs inget arbetsplatsbesök och detta bestäms under det tekniska samrådet. Vid besöket tittar vi  bland annat på att kontrollplanen följs.

Slutsamråd

När ditt bygge närmar sig sitt slut är det dags för slutsamråd. Det är vi på kommunen som kallar till slutsamrådet och de som kallas är du som byggherre, den som arbetat som kontrollansvarig och övriga som kommunen tycker bör vara med. Normalt hålls slutsamrådet på byggarbetsplatsen.

Info nya PBL
 

Under mötet går man bland annat igenom utlåtanden som den kontrollansvarige gjort och ser efter så att kontrollplanen har följts. Detta möte ligger sedan till grund för att du ska få ditt slutbesked.

 

 

 

Slutbesked

När du visat att alla krav för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och kommunen vi inte har skäl att ingripa så avslutar vi ärendet och ett slutbesked utfärdas till dig.

När detta är klart får du ta din byggnad i bruk och börja använda den.
Du får inte flytta in före du fått slutbeskedet, om du gör det kan vi  ta ut en byggsanktionsavgift.

Info nya PBL
 

Om vi bedömer att det finns brister som inte är försumbara och som behöver åtgärdas eller att en kontroll behöver göras senare så får ett så kallat interimistiskt slutbesked meddelas. I det beskedet beskriver vi i vilken om fattning du får använda byggnaden. När åtgärderna har genomförts kan du få ditt slutbesked.
 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 30 november 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Bygglovsenheten

   

  Bygglovsenheten

  Huvudkontor i Mora
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  Mora Orsa
  792 80 Mora
  Besöksadress: Fredsgatan 12

  Besökstider:
  Mån-fre 13:00-15:30

  Dag före "röd" dag stänger vi kl 14:00.
  Både i Mora och Orsa.

  Telefontider:
  Reception: 0250-262 60
  kl 10:00 - 11:30, 13:00-15:30

  Handläggare:
  kl 10:00 - 11:30, ej onsdagar

  Kommunväxel: 0250-260 00

  Besökskontor Orsa
  Besöksadress: Dalagatan 1
  Mån-tis, tor-fre 13:00 - 15:30

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa

Bygglovschef

Per-Olof Olsson

 

Handläggare

Telefontid från 10:00 till 11:30, ej onsdagar

Andreas Ytterberg, byggnadsinspektör
0250-262 51

Eric Holmgren, byggnadsinspektör
0250-262 69

Maria Strand, byggnadsinspektör
0250-262 58

Jan-Olof Berglund, byggnadsinspektör
0250-262 78

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213