Moraborna får tycka till om centrumutvecklingen

28 maj 2012

Centrumutveckling

Ett långsiktigt arbete

Ett möte på Moraparken i mitten av maj lockade ett 80-tal intresserade som fick veta mer om de idéer som tagits fram under den årslånga processen.

För snart ett år sedan inleddes arbetet med den centrumutvecklingsplan som ska göra Moras centrala delar ännu trevligare, både att bo i och att besöka. Under 2011 har kommunen, fastighetsägare, Köpmannaföreningen, Trafikverket, Dalatrafik, Vasaloppet, Zornmuseet och andra intressenter träffats under tre heldagsövningar för att tillsammans diskutera sig fram till tänkbara lösningar. Mötena har letts av ett par konsulter från Sweco, specialiserade på stads- och landskapsplanering.

Det har redan från början varit fastlagt att Moraborna ska få säga sitt när processen kommit en bit på väg så att det finns idéer och förslag att diskutera kring. I januari fick eleverna i Moras högstadieskolor och på gymnasiet, sammanlagt ca 1 600 ungdomar, möjlighet att studera materialet och komma med sina synpunkter.

Medborgarna får säga sitt 

Den 15 maj ägde sedan ett informations- och diskussionsmöte rum på Moraparken. Där presenterades bland annat en väggutställning med olika förslag på tänkbara åtgärder i centrum för att förbättra miljön, utveckla handeln och skapa fler bostäder. Framför skisserna flockades besökarna och av sorlet att döma fanns det mycket att kommentera.

Därefter presenterade kommunalrådet Peter Helander tankarna på att utveckla Mora från centralort till regionstad. Ett arbete som ska pågå de kommande tio åren och där centrumutvecklingen är en viktig komponent.

- Vi behöver en motvikt till Norets handelsområde som växer sig allt starkare, på pekade han. Det får inte bli så att externhandeln gör att centrum försvagas som ju skett på andra håll i landet. Men tänk nu på att de skisser ni sett och ser på väggarna bara är just skisser. Om det till exempel finns en ny rondell inlagd någonstans så är det bara en idé. Och vissa saker kanske kan ta 30 år att förverkliga, om de ens förverkligas.

Hur centrumutvecklingsarbetet gått till och vilka överväganden som lett till de olika idéerna föredrogs av Tony Svensson, arkitekt på Sweco och en som varit med under hela processen.

Centrumutveckling Visa större bild
Ingen av de ca 80 besökarna missade att titta på illustrationerna. De kan du också titta på genom att klicka på länken nertill på sidan.

Brett anslag

- Under det snart gångna året har vi analyserat framtidstrender, vandrat runt i Mora och kartlagt Mora, berättade han. Viktiga faktorer har varit trafikfrågor, vi vill minska bilens betydelse och öka kollektivtrafikens, samtidigt som vi vill ge mer plats till de gående. Stadskärnan ska vara levande, med vattenkontakt och fler bostäder i centrum. Allt ska dessutom genomsyras av miljötänkande i stort och smått.

Bland alla idéer i övrigt kan nämnas det "stråktänkande" som arkitekterna förordar. Ett stråk från Prästholmen till kajen och ett annat från Prästholmen mot Strandens skolområde. En nytt kulturhus skulle man vilja se i före detta Mattsons Järns lokaler, Saxvikens strandområde bör utvecklas med aktiviteter och fler små byggnader, även Strandens skolområde ska användas på ett intelligent sätt. Ny bebyggelse kan ske på Tingsnäs och i anslutning till kommande resecentrum, dessutom kan förtätning ske i centrum.

Trafikfrågor har varit en central del i arbetet. Signalkorsningar bör tas bort och ersättas med cirkulationsplatser för miljöns skull. En del mindre tväranslutningar mot E45 tas bort, liksom cirkulationsplatsen vid Mattsons Järn. Den kan med fördel ersättas av en ny i närheten av Strandens skolområde. Parkeringar ska skyltas tydligare och Strandgatan rätas ut samtidigt som träd planteras längs gatan för estetikens skull.

Sjökontakten viktig

Detta bara som några exempel på det som togs upp vid genomgången. Från åhörarna framfördes idéer om göra strandområdet vid Saxviken lite bredare genom en utfyllning. Att öppna upp området mellan resecentrum och Tingsnäs för att ge sjöutsikt nämndes också, liksom att göra det möjligt att angöra resecentrum även från Tingsnäshållet. Frågor ställdes också om järnvägens framtida utveckling och möjligheterna att få en ny bro över Österdalälven som en avlastning till Noretbron.

- En sådan bro ligger tyvärr långt fram i tiden, förklarade samhällsplaneraren Gunnar Israelsson. Den hör till den så kallade Sandängsleden och Trafikverket har bedömt att nyttoeffekten av en ny bro är så låg att den inte finns med i den nationella planen. Före 2030 kan vi därför inte ha några förhoppningar i det avseendet.

Jönköping är den ort i Sverige som det vanligen refereras till när det gäller lyckade centrumutvecklingsprojekt på senare tid. Och följaktligen har en delegation från Mora redan varit där och tagit del av deras erfarenheter. Det här tycker man i Jönköping är avgörande för att projektet ska bli framgångsrikt:

  • Vilja och vision
  • Kontinuitet och långsiktighet
  • Från ord till handling
  • Politiskt förarbete viktigt
  • Engagemang och övertygelse
  • Medel och personella resurser
  • Organisation, politisk styrgrupp 

Den utställning som fanns på Moraparken kommer att flyttas till biblioteket och finnas där några veckor framöver. tillsammans med en förslagslåda där man kan skriva ner sina synpunkter och förslag på hur centrala Mora kan utvecklas.

Se de utställda illustrationerna här

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 28 maj 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213