Svag till måttlig växlande vind

12 april 2010
Vindbruksplan, samrad1

Att bygga ut vindkraften i ett av landets mest högprofilerade turistområden ställer alldeles särskilda krav i planeringsarbetet. Och vindkraft ska finnas i Mora kommun, det har politikerna beslutat. Återstår bara att hitta lämpliga områden där verken kan placeras och för att göra det ska en vindbruksplan tas fram under 2010.

Till formen blir den en fördjupad översiktsplan som omfattar hela kommunens yta, ungefär 2 800 kvadratkilometer. När planen väl passerat alla instanser och fastställts av kommunfullmäktige våren 2011 står det också klart var vindkraftverken kan komma att uppföras.

Brett samråd eftersträvas

Eftersom frågan tillhör den kategori som många kommuninvånare kan ha synpunkter på kommer hela processen att präglas av total genomlysning. En särskild webbplats har skapats för ändamålet och där finns också en blogg som ger möjlighet att framföra synpunkter och idéer under arbetets gång.

För att engagera lokalbefolkningen så tidigt som möjligt bjöd stadsarkitektkontoret in till ett "förtida samråd" som stadsarkitekt Tommy Ek i sitt inledningsanförande kallade mötet som ägde rum den 6 april. Ett 50-tal intresserade hade infunnit sig och de fick under dryga två timmar lyssna på hur arbetet med vindbruksplanen kommer att bedrivas framöver.

Det är konsultfirman Mellanrum som engagerats för uppgiften, en företag med stor branscherfarenhet som bland annat grundlagts genom liknande uppdrag i Mönsterås, Ystad, Ängelholm, Kristianstad. Förutom Mora arbetar man just nu också med kommunerna Kalmar, Västervik och Vetlanda.  

Anna Ranger
Anna Ranger

Hur kan vindkraft på bästa sätt placeras i landskapet?

Så kan, mycket kortfattat, Mellanrums uppdrag beskrivas och till Mora hade landskapsarkitekt Anna Ranger och kulturgeograf Karin Hammarlund kommit för att berätta om hur man kommer att genomföra det. Men det fanns givetvis också möjligheter att ställa frågor och lämna synpunkter under kvällen.

Redan från början ställdes frågan om vindkraftverkens totala höjd. Svaret blev 150 meter, något som fick en och annan att haja till. För den springande punkten med denna energikälla är ju vanligtvis synligheten. Vid goda siktförhållanden syns verken ofta på långt avstånd och det gäller bland annat i Siljansområdet med dess randberg. Ett faktum som av många ansesvara en stor nackdel. Å andra sidan är vindkraften hårt subventionerad av statsmakterna och erbjuder en lockande bygdepeng vid etablering. Något som invånarna i aktuella områden gärna tar emot som ett bidrag till byns utveckling.

Innan konsulterna lämnar sin rapport är det en mängd faktorer som ska tas i beaktande och noga undersökas. Det sker genom fältstudier, kartstudier och historisk analys. Inte minst fältstudierna är omfattande; det handlar om landskapets riktningar, landskapskaraktärer och synlighet. Vindförhållandena är en given parameter, fokusering sker på områden där vindstyrkan vanligtvis överskrider 6 m/s. Men också en sådan detalj som kungsörnens flygstråk finns med i sammanhanget.

Karin Hammarlund
Karin Hammarlund

Riksintressen av skilda slag måste också tas hänsyn till. Ett grundläggande sådant är de fyra områden i kommunen som utpekats som varande av riksintresse för vindkraftsutbyggnad; Bosberget, Rossberget, Säliträdberget och Bösjövarden. Andra områden av riksintresse avser exempelvis kultur, friluftsliv och turism. Naturreservat och Natura 2000 är exempel på ytterligare faktorer som ska vägas in den kommande totalbilden.

- Det finns alltså massor av intressen och det gör det hela mycket komplext, bekräftade Anna Ranger.

Tidsdjup och läsbarhet är två begrepp som används för att beskriva landskapskaraktären och de har sin givna plats i analysarbetet. Med tidsdjup menas i princip att gammal kulturhistorisk karaktär har bibehållits tämligen intakt, medan läsbarhet innebär att gamla lämningar har överflyglats av senare tiders utveckling och att området därigenom bytt karaktär.

Vilka områden kan då samverka med vindkraft?

Sedan alla tänkbara stenar vänts av Mellanrum blir detta den slutliga frågan.

- Dessa områden måste tas fram, för i stora delar av kommunen anses möjligheterna vara begränsade, menade Karin Hjalmarsson.

Som tidigare nämnts är ett av de stora diskussionsämnena i Siljansbygden hur en eventuell vindkraftsutbyggnads kan tänkas påverka turistströmmarna. En del tror att besöksfrekvensen skulle påverkas negativt, medan andra hävdar att det inte finns något vetenskapligt stöd för en sådan teori. Den omfattande utbyggnaden på Gotland och delar av Västkusten tas ofta som intäkt för att turisterna inte tar någon hänsyn alls till vindkraftverkens placering.

Mellanrum har alltså påbörjat arbetet med vindbruksplanen och den 4 maj ska kommunstyrelsen fatta beslut om inriktningen. Månaden därpå blir det ytterligare ett samrådsmöte och under juli-augusti kommer planen att finnas utställd. Då finns det också möjlighet att lämna synpunkter innan arbetet fortskrider fram till överlämnandet i december.

När Mora Vindbruksplan då är klar kommer den att visa var nya vindkraftverk kan placeras i kommunen. Först därefter är det möjligt för politikerna att besluta var och när den fortsatta utbyggnaden ska ske.

 

Sven-Erik Nilsson    

 

  

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 12 april 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första skolundervisningen i Mora påbörjades 1643?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213