Planering

Planering i Mora och Orsa  

Planenheten

Planenheten på Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa arbetar fram översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser enligt Plan- och bygglagen. Planerna görs för att reglera mark- och vattenanvändningen i kommunen. Om du vill veta mer om de planer som vi arbetar med just nu, gå till Aktuell planering.

Översiktsplan

Översiktsplanen är vägledande när kommunen upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser samt prövar bygglov enligt plan- och bygglagen. Den är inte juridiskt bindande. För mer information, se Översiktsplanen eller Boverkets hemsida om översiktsplanering.

Detaljplan

I en detaljplan ges en samlad bild av markanvändningen och av hur miljön avses förändras eller bevaras. Detaljplanen har vissa rättsverkningar för kommunen och enskilda. Fastighetsägarna har under planens genomförandetid rätt att använda och bebygga sin mark i överensstämmelse med planen (så kallad byggrätt). Om kommunen är huvudman för allmänna platser inom planområdet, är kommunen skyldig att ställa i ordning gator och andra allmänna platser, i takt med att planen genomförs. För mer information, se Aktuell planeringDetaljplaneprocessen, "Hur blir en detaljplan till?" eller Boverkets hemsida om detaljplanering.

Planbesked

I de fall en intressent vill exploatera mark som inte är planlagd för detta ändamål ska denne ansöka om planbesked. Planbeskedet är ingen garanti för att en detaljplan kommer att upprättas men ger intressenten möjlighet att inom två år upprätta förslag till ny detaljplan. Arbetet med att ta fram underlag till ett planbesked varierar beroende på ärendets komplexitet och avgiften varierar därefter. Till höger finns en blankett för ansökan om planbesked. På blanketten finns även information om kostnader för planbesked och upprättande av detaljplan.

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 22 augusti 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Planenheten Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
    Fredsgatan 12
    792 80 MORA
    Växel: 0250-260 00

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa

Personal på planenheten

Håkan Persson, Planchef

0250- 262 67

 

Tommy Ek, Stadsarkitekt

0250-262 52

 

Susann Bergman, Plankoordinator

0250-262 73

 

Emelie Drott, Planarkitekt

0250-262 72

 

Fia (Anna-Sofia) Jobs, Planarkitekt

0250-262 77

 

Sandra Håmås, Planarkitekt

0250-262 57

 

Vakant, Planarkitekt

Visste du att....

......Knausberget (787 m) är kommunens högsta punkt. Berget ligger väster om Ulvsjön, i den nordligaste delen av Mora kommun.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213