Granskning/Utställning

 

 

Granskning/Utställning

 

När samrådstiden är slut så sammanställs de inkomna synpunkterna och kommentarer till dessa i en samrådsredogörelse. Vid behov ändras planförslaget och det ställs sedan ut för granskning.

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag ikraft. För planer som påbörjats den 2 maj 2011 och senare heter skedet just granskning, medan för planer som påbörjats innan den 2 maj 2011 så heter skedet utställning. Namnförändringen förtydligar skedets tanke, nämligen att myndigheter, sakägare och övriga berörda ska granska planens innehåll.

Under granskningen/utställningen finns handlingarna tillgängliga för påseende på Stadsbyggnadsförvaltningen. De som äger fastigheter inom planområdet samt andra som anses vara sakägare får en kungörelse skickad till sig. Övriga intresserade meddelas genom kungörelse i de vanligaste ortstidningarna, Dalademokraten, Falukuriren och Mora tidning.

För att ha möjlighet att överklaga detaljplanen när den sedan antagits så måste skriftliga synpunkter ha inkommit till byggnadsnämnden senast under utställningstiden.

 

Tillbaka till detaljplaneprocessen

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 28 juli 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... gravfältet på Sollerön grävdes ut 1928?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213