Plansamråd

 

 

Plansamråd

 

När ett positivt planbesked har lämnats (och vid behov ett planprogram har godkänts) så påbörjas arbetet med att ta fram detaljplanen. Om detaljplanen tas fram på önskemål av en privat aktör måste denne först teckna ett planavtal med Stadsbyggnadsförvaltningen. Planavtalet reglerar kostnaden för planen i enlighet med den fastställda plantaxan.

När ett förslag till detaljplan har tagits fram sker ett samråd med myndigheter, sakägare och övriga berörda. Handlingarna finns under samrådet tillgängliga för påseende hos Stadsbyggnadsförvaltningen och om planen är av stort allmänt intresse arrangeras även ett samrådsmöte. De som äger fastigheter inom planområdet samt övriga som anses vara sakägare får ett meddelande om samrådet skickat till sig. Övriga intresserade meddelas om samrådet och eventuellt samrådsmöte genom annonsering i de vanligaste ortstidningarna, Dalademokraten, Falukuriren och Mora tidning.

Under samrådet finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

 

Tillbaka till detaljplaneprocessen

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 28 juli 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213