Ändring av detaljplan Stranden 19:7

Stranden 19:7

Ändring, del av detaljplan S 35 för Stranden 19:7 (f.d. Blomsterriket) har vunnit laga kraft den 9 april 2015.

Tidigare medgavs enbart samlings/föreningslokal-, kontors- och handelsändamål om en våning på fastigheten. Den byggnad som finns på Hantverkaregatan 8 uppfördes ursprungligen som frikyrka men omvandlades så småningom till blomsteraffär. Sedan ett par år har byggnaden stått oanvänd.

Ändringens syfte är att möjliggöra fler bostäder i centrala Mora, genom att på fastigheten även medge bostäder i upp till två våningar. Byggnadshöjden om 6,5 m kommer att fortsätta gälla.

Ändringen av detaljplanen har hanterats med enkelt planförfarande, enligt 5 kap 7 § Plan- och bygglagen 2010:900. Planförslaget anses inte vara av stor vikt eller ha principiell betydelse och det bedöms sakna intresse för allmänheten. Förslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Handlingarna hittar du i menyn till höger.

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 22 november 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Susann Bergman Plankoordinator
    Stadsbyggnadsförvaltningen
    Fredsgatan 12
    Tel: 0250-26 273

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213