Detaljplan för Morkarlby nedre skola och Zornska

Planillustration Zornska

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa har upprättat ett förslag till detaljplan för Morkarlby nedre skola och Zornska barnhemmet.

Byggnadsnämnden godkänner detaljplanen den 22 maj 2017 § 98 med en justering av våningshöjden med anledning av inkomna synpunkter under granskningen. Planen kommer att antas av kommunfullmäktige tidigast den 19 juni 2017.

Syftet med detaljplaneläggningen är att möjliggöra nybyggnation av bostäder men även att värna befintliga kulturvärden, framförallt Morkarlby nedre skola. Eftersom planområdet är beläget i centrala Mora ska tillkommande bebyggelse hålla en hög kvalitet i gestaltning och material och nya byggnader ska även harmoniera med omkringliggande bebyggelse.

Förslaget till detaljplan bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.  

GRANSKNINGSUTLÅTANDET finns tillgängliga på Stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med planhandlingarna på Fredsgatan 12 i Mora under förvaltningens öppettider. mån - fre kl. 13:00 - 15:30.
(Ring 0250-262 73 om öppettiden inte passar dig). 

Planen handläggs med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900).


Granskningsutlåtande

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 8 augusti 2018.

Visste du att....

... det första postkontoret etablerades vid nuvarande Vasaloppsmålet 1831?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213