Detaljplan, del av bostadsområdet Tuvan

Karta centrala Mora Visa större bild
Orienteringsbild

Detaljplan för del av bostadsområdet Tuvan, del av Öna 332:1 antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2017 § 64. Beslutet har varit anslagen på kommunens anslagstavla. Inga överklaganden har inkommit under besvärstiden och detaljplanen har därmed vunnit laga kraft den 24 juli 2017.

Området är beläget på Tuvan, öster om väg 70 norr om Badstubacksbron, ca. 800 meter norr om Mora kyrka. Planområdet sträcker sig längs med Tuvanvägen i norr och Tennisvägen i öster. Området omfattar ca 1,2 ha, och Morastrand är fastighetsägare.

Planens syftet är att utöka byggrätten i ett befintligt bostadsområde. Förslaget är att möjliggöra för ett bostadshus där det idag finns ett garage och att höja tillåten byggnadshöjd för en befintlig byggrätt upp till 6 våningar plus inredd vind samt möjliggöra för carport eller garage på en befintlig parkeringsyta. Planen ska även bevara "hus i park" känslan samt säkerställa att Tuvans karaktäristiska kulturmiljö värnas och bevaras. Detaljplan bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Planen har hanterats med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900) eftersom planen avviker från översiktsplanen.

Processpil

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 19 september 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Susann Bergman Plankoordinator
    Stadsbyggnadsförvaltningen
    Fredsgatan 12
    Tel: 0250-26 273

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213