Detaljplan vid Grönängen

Grönängen

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Bonäs 277:1 vid Grönängen. 
Samrådet pågår från den 28 juni - 6 augusti 2018.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ca 4 -5 bostadstomter i form av en- eller tvåfamiljshus med komplementbyggnader som är anpassade i storlek, utformning och läge till befintlig närliggande bebyggelse, samt placerade med hänsyn till allmänhetens tillgång till strandområdet. Området ligger ca 12 km nordväst om mora kyrka.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen  (2010:900) PBL eftersom den inte antas medföra betydande miljöpåverkan, den bedöms sakna intresse för den allmänhet som inte ingår i samrådskretsen och den stämmer överens med gällande översiktsplan.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga under samrådstiden på Stadsbyggnadsförvaltningen, Fredsgatan 12, 792 80 Mora samt till höger i menyn.
Synpunkter på förslaget ska lämnas in/skickas till adressen enl. ovan eller via e-post till This is a mailto link "Märk skrivelsen med MK BN 2017/00518".

Efter samrådstiden sammanställs inkomna synpunkter och förslaget kan justeras med anledning av det som framkommit. Förslaget sänds därefter ut för granskning. Endast skriftliga synpunkter, framförda senast under granskningstiden, kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Vid frågor kontakta stadsbyggnadsförvaltningens planenhet på tel.nr: 0250-262 73.

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 27 juni 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Emelie Drott Planarkitekt
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  Fredsgatan 12
  792 80 MORA
  Tel: 0250-262 72
  Växel: 0250-26000
 • Håkan Persson Planchef
  Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
  Fredsgatan 12
  792 80 MORA
  Tel: 0250-262 67
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... det första postkontoret etablerades vid nuvarande Vasaloppsmålet 1831?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213