Detaljplan vid Trastvägen

Illustration av hur bebyggelsen på tomten kan komma att se ut med en infart från norr.

Byggnadsnämnden antog den 11 december 2017 § 249 detaljplan för del av Utmeland 89:70 vid Trastvägen. Justerat protokoll har den 15 december 2017 anslagits på kommunens anslagstavla. Planen har överklagats till Mark- och miljödomstolen.

Syftet med denna detaljplan är att medge bostäder på den tomt som i gällande detaljplan är utlagd för förskola. Möjligheten till förskola ska finnas kvar. Planläggningen föranleds av att det finns ett stort behov av bostäder i Mora tätort.

Detaljplanen har uppförts med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900) PBL då den inte antas medföra betydande miljöpåverkan, den bedöms sakna intresse för den allmänhet som inte ingår i samrådskretsen och den stämmer överens med gällande översiktsplan.

Antagandehandlingarna finns tillgängliga på Stadsbyggnadsförvaltningen, Fredsgatan 12 i Mora. Kontorets öppettider måndag - fredag kl. 13.00-14.30. (Dag före röd dag stänger kontoret kl. 14.00)

Vid frågor kontakta handläggare Andrea Andersson, tel.nr: 0250 – 262 57, eller Håkan Persson, tel. nr 0250- 262 67.

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 22 maj 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Håkan Persson Planchef
  Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
  Fredsgatan 12
  792 80 MORA
  Tel: 0250-262 67
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213