Detaljplan vid Trastvägen

Illustration av hur bebyggelsen på tomten kan komma att se ut med en infart från norr.

Detaljplan för del av Utmeland 89:70 vid Trastvägen antogs av Byggnadsnämnden den 11 december 2017 § 249. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som avvisade 7 st. samt avslår överklagandet i övrigt. DOM överklagades men gavs inget prövningstillstånd. Beslut meddelat av mark- och miljööverdomstolen 2018-08-16. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft den 16 augusti 2018.

Syftet med denna detaljplan är att medge bostäder på den tomt som i gällande detaljplan är utlagd för förskola. Möjligheten till förskola ska finnas kvar. Planläggningen föranleds av att det finns ett stort behov av bostäder i Mora tätort.

Planen har hanterats med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

Processpil

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 22 augusti 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Susann Bergman Plankoordinator
    Stadsbyggnadsförvaltningen
    Fredsgatan 12
    Tel: 0250-26 273

Visste du att....

... Mora IK fyllde 75 år 2010?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213