Detaljplan för Komministergården

Illustration av hur en ny byggnad bredvid Komministergården (till höger) kan komma att se ut.

Byggnadsnämnden antog den 29 januari 2018 § 1, detaljplan för  Komministergården. Justerat protokoll har den 5 februari 2018 anslagits på kommunens anslagstavla.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra uppförande av fler bostäder i centrala Mora och att den kulturhistoriskt värdefulla Komministergården värnas. Planen ska även möjliggöra att Komministergården får en användning (centrum och kontor i förslaget) enligt samtida Plan- och bygglag då den är planlagd i gällande plan som allmänt ändamål (A) vilket gör det svårt att medge bygglov.

Planen var under samrådet del i planförslaget "Genomfart Mora" och bröts därefter ut för att bilda en egen detaljplan för "Komministergården".

Detaljplanen har handlagts med standardförfarande enligt PBL 2010:900 då den inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan, inte är av intresse för någon utanför samrådskretsen och är förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande.

Antagandehandlingarna finns tillgängliga på Stadsbyggnadsförvaltningen, Fredsgatan 12 i Mora enligt kontorets öppettider: Mån-fre 13:00-15:30 (Ring 0250-262 73 om Ni önskar komma en annan tid).

Vid eventuella frågor kontakta Håkan Persson

Planprocess pil

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 19 september 2018.

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213