Detaljplan för handel med skrymmande varor norr om Färnäs

Ange alt-text här. 

Detaljplan för handel med skrymmande varor Norr om Färnäs, antogs av Kommunfullmäktige den 18 december 2017 § 128. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som avvisade överklagandet. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft den 21 februari 2018.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra etablering av handel och bilservice i anslutning till handelsområdet i Mora Noret och i nära anslutning till väg 70.

Planen ska utformas så att boende i Noret och Färnäs kan ta sig genom området till skogsmarken norr om planområdet. Störningar för närliggande bostäder ska minimeras. Området ska även utformas för att vara attraktivt för trafikanter på väg 70.

Planen har hanterats med utökat planförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Processpil

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 19 september 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Susann Bergman Plankoordinator
    Stadsbyggnadsförvaltningen
    Fredsgatan 12
    Tel: 0250-26 273

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213