Fördjupad översiktsplan för Mora tätort

Flygbild över centrala Mora, Bergslagsbild AB Visa större bild

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) är en vision för hur Mora tätort ska utvecklas de kommande 10–15 åren. Planen har varit ute för samråd och nu ska alla inkomna synpunkter gås igenom. Därefter kommer planen att ställas ut och Morabor kan återigen tycka till.

Vad är en fördjupad översiktsplan?

En FÖP anger hur bebyggelsen i tätorten ska utvecklas i ett långsiktigt perspektiv. Här redovisas var nya bostads-, handels- och industriområden föreslås ligga i framtiden. Planen ger vägledning för detaljplanering och bygglov. Planen innehåller inga detaljer, till exempel hur hus ska se ut utan är en översiktlig vision för hur staden ska växa fram till 2030.

Du kan läsa mer om översiktlig planering på Boverkets webbplats.

Varför görs en fördjupad översiktsplan för tätorten?

Den fördjupade översiktsplanen ska i stora drag illustrera hur vi vill att vårt framtida Mora ska se ut. Översiktsplaneringen är ett av kommunens viktigaste instrument för att peka ut riktningen för utveckling av bebyggelsen.

Exempel ur planen

Kommunens mål är att vi ska vara 22 000 invånare år 2030. Därför behövs många nya bostäder men även fler arbetstillfällen. En utveckling av tätorten ska ske med utgångspunkt i de höga kultur- och naturvärden vi har här i Mora, exempelvis Zorngården, Vasaloppet och Siljan.

 • Nya bostäder föreslås genom förtätningar i centrum men även på Tingsnäs och i Canadaområdet.
 • Ett grönt stråk föreslås leda längs med Siljans och Österdalälvens stränder, från Åmåsäng, via Kajen, Tingsnäs, Broåkern och vidare till Prästholmen.
 • Det ska bli enklare att gå, cykla och åka kollektivt i tätorten.

Vad händer nu?

Samrådstiden gick ut den 31 maj 2017. Under sommaren och hösten 2017 kommer vi att gå igenom inkomna synpunkter för att se om planen behöver justeras. Planen ska sedan ställas ut innan den antas av kommunfullmäktige.

Så här läser du planen

Till höger på sidan finns handlingen att ladda ned, hela eller i delar. I avsnittet Bakgrund och Vision finns närmare förklaringar till vad en FÖP är, varför vi gör den och vad vi har att ta hänsyn till i vår omgivning.

Planförslaget är uppdelat i två delar, dels en tematisk del som exempelvis behandlar natur, kultur och rekreation och dels en områdesvis uppdelning med delområden. Slutligen finns en miljökonsekvensbeskrivning.

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 19 september 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Håkan Persson Planchef
  Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
  Fredsgatan 12
  792 80 MORA
  Tel: 0250-262 67
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213