Grönstrukturplan för Mora tätort

Ek Zorns gammelgård

Ett förslag till Grönstrukturplan för Mora tätort har tagits fram. Planen har varit utsänd för samråd till den 6 maj 2016.

Nu sammanställs synpunkterna i en samrådsredogörelse och därefter kan planen godkännas av Kommunstyrelsen som underlag för planering.

Med grönstruktur avses inte enbart skogs- eller parkmark, utan även vattenområden och vissa aspekter av jordbrukslandskapet. Att skapa ett grönt nätverk är ett sätt att förbättra rekreationsmöjligheterna i tätorten, men även att förbättra möjligheterna för ett rikt växt- och djurliv och skapa en tilltalande landskapsbild där kulturlandskapet är en viktig del.

Syftet med grönstrukturarbetet är att beskriva de gröna miljöernas värden samt ange mål och riktlinjer för hur dessa värden ska tillvaratas och utvecklas.

Förslaget visar hur det är möjligt att bygga upp ett sammanhängande grönt nätverk i tätorten med hjälp av gröna områden och stråk. Ibland föreslås inga särskilda åtgärder, det kan helt enkelt vara viktigt att grönområdet får fortsätta att utvecklas i sin egen riktning. Andra gånger föreslås skötselinsatser och ibland större åtgärder.

Planen ska fungera som underlag för kommunens planering enligt Plan- och bygglagen men även för skötsel av kommunal park- och naturmark. I de fall där privat mark omfattas ska planen vara ett underlag för kommande beslut, exempelvis detaljplaner och bygglov. Grönstrukturplanen ska uppmärksamma värdefulla grönområden och inspirera till att de värnas och utvecklas.


Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 april 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Håkan Persson Planchef
  Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
  Fredsgatan 12
  792 80 MORA
  Tel: 0250-262 67
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213