Noret norra

Noret norra

Detaljplan för Bostäder i Noret norra, del av Noret 1:27 m.fl. har vunnit laga kraft den 17 juli 2015.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett varierat utbud av bostäder samt förskola. Bostäder medges i form av flerfamiljshus, radhus, kedjehus och friliggande småhus. Även ett särskilt boende för äldre planeras inom området. Området ska ges en omsorgsfull gestaltning både vad avser bebyggelse, gatumark och natur- och parkmark. Bebyggelsen ska vara högre och tätare mot väg 45 och lägre och glesare mot väster.

Noret norra ligger i utkanten av Mora tätort och nära Mora lasarett. Planområdet är beläget i en skogsbevuxen västersluttning ner mot Orsälven och med möjlighet till utsikt. I södra delen finns äldre skog, viktig både för rekreation och för sina naturvärden. Skogen i det här området ska sparas i största möjliga mån. Planområdet ska anslutas till väg 45 genom en cirkulation. En bussgata samt gång- och cykelvägar ska förbinda området med lasarettet och övriga Noret.

Planen har handlagts med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 22 november 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Susann Bergman Plankoordinator
    Stadsbyggnadsförvaltningen
    Fredsgatan 12
    Tel: 0250-26 273

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213