Upphävande, del av detaljplan 124, Sky lodge hotell

Vy Grönklitt

Detaljplan för upphävande av del av detaljplan 124, Sky lodge hotell har vunnit laga kraft den 2 maj 2017.

SYFTET med upphävandet, del av detaljplanen är att frigöra vatten- och avloppskapacitet. Grönklittsgruppen har planer på att utveckla Grönklitt centrum med fler bäddar. Idag är vatten- och avloppskapaciteten helt intecknad av både faktisk förbrukning men också av beräknad förbrukning som finns i antagna men inte utbyggda detaljplaner. Grönklittsgruppen önskar inte längre uppföra hotell på toppen och därför upphävs byggrätten för hotell till förmån för att kunna utveckla Grönklitt centrum med nytt boende.

Planen har hanterats med standardförfarande enl. PBL (2010:900).

HANDLINGARNA hittar du till häger i menyn.

Processpil

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 22 november 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Susann Bergman Plankoordinator
    Stadsbyggnadsförvaltningen
    Fredsgatan 12
    Tel: 0250-26 273

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213