Planprogram för Åmåsäng

Åmåsäng
Flygbild över Åmåsäng

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa har upprättat ett förslag till planprogram för Åmåsäng, beläget ca 3 km söder om Mora tätort, vid Siljans västra strand. Samrådet pågår från den 13 december 2013 till den 31 januari 2014.

Planprogrammet upprättas eftersom ägaren till Mora Life Åmåsängsgården önskar utöka sin camping, framförallt för husbilar. Då det i området finns olika markanspråk och frågor som behöver lösas i ett större sammanhang, upprättas ett planprogram som grund för den fortsatta detaljplaneläggningen.

Planprogrammet behandlar ett område som sträcker sig från Funäsudden i norr till udden vid Tvärholmen i söder, från Siljans strand i öster till gränsen mot befintlig bebyggelse i Klockarhagen.

Planprogrammets syfte är att behandla övergripande frågor i Åmåsängsområdet, bl.a. alternativa tillfarter och principer för utveckling och omfattning av bebyggelsen. I första hand föreslås förtätning av befintlig bebyggelse men även nya områden som kan vara möjliga att bebygga framöver samt områden med höga naturvärden innefattas.

Behovsbedömning har upprättats i enlighet med miljöbalken. Ett genomförande av planprogrammet bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Synpunkter på förslagetet ska lämnas till Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, 792 80 Mora eller This is a mailto link. Efter samrådet tillvaratas inkomna synpunkter för att användas i den vidare detaljplaneläggningen i området.

Vid frågor kontakta handläggare Andrea Andersson,
tel.nr: 0250 – 262 57.

Synpunkter på förslaget ska vara oss tillhanda senast den 31 januari 2014.

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 3 december 2013.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Andrea Andersson Planarkitekt
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  Fredsgatan 12
  792 80 MORA
  Tel: 0250-262 57
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213