Översiktsplanerna

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Dessutom kan det finnas fördjupade översiktsplaner och tillägg till den kommuntäckande översiktsplanen.

Översiktsplanen utgör kommunens bedömning av hur mark- och vattenområden i stora drag kommer att användas och hur bebyggelsen ska utvecklas under de närmaste 10-15 åren. Den är inte juridiskt bindande och den aktualitetsprövas varje ny mandatperiod.

Översiktsplanen innehåller tre viktiga funktioner; den är en vision för kommunens framtida utveckling, en vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut om mark- och vattenanvändningen samt en dialog mellan kommunen och staten om de allmänna intressenas innebörd, avgränsning och tillgodoseende.

Genom att arbeta med fördjupningar och tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen underlättas arbetet med ändringar och kompletteringar utan att hela planen måste göras om. Det är också ett bra sätt att hålla den översiktliga planeringen levande.

Om du vill veta mer om översiktsplanering finns Boverkets hemsida om översiktsplanering.

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 22 november 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Håkan Persson Planchef
  Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
  Fredsgatan 12
  792 80 MORA
  Tel: 0250-262 67
  Växel: 0250-260 00
 • Tommy Ek Förvaltningschef / Stadsarkitekt
  Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
  Fredsgatan 12
  792 80 MORA
  Tel: 0250-262 52
  Växel: 0250-260 00

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa

Visste du att....

... IFK Mora fyllde 100 år 2009?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213