Ekonomi

Ekonomienheten är en stabsenhet och bedriver sitt arbete på uppdrag av kommunstyrelsen. Det är ekonomienhetens huvudsakliga och strategiska uppgift att utveckla, samordna och följa upp Mora kommunkoncerns verksamhet och ekonomi. Enheten leder verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning samt ska ur ett ägarperspektiv följa verksamheten i de kommunala bolagen. Enhetens huvudsakliga uppgifter:

  • Ekonomienheten ska genom att arbeta fram bra beslutsunderlag verka för att kommunen når målet om god ekonomisk hushållning. Det sker främst genom arbetet med budget, uppföljning och årsredovisning. 
  • Ekonomienheten ska verka för bra service åt kommunens verksamheter och förtroendevalda genom hög tillgänglighet till ekonomistöd och ekonomiutbildning.
  • Ansvarar för att utveckla och effektivisera kommunens ekonomiadministration.
  • Ansvarar för kommunens övergripande controllerfunktion.
  • Förutom att svara för rättvisande redovisning även kunna redovisa kommunens ekonomi på ett enkelt och transparant vis som ska möjliggöra delaktighet och inflytande.
  • Svarar för kommunens finansförvaltning och betryggande placering av pensionsmedel.

Upphandling

  • Upphandlingsenheten är en stödenhet och har ansvar för kommunens upphandlingar, utom direkt- och byggupphandlingar och ska agera som stöd för och utveckla kommunens process för inköp och upphandling.
Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 24 september 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... elektriciteten kom till Östnor 1916?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213