Personal

Det är personalenhetens huvudsakliga uppgift att utveckla, samordna och följa upp Mora kommuns arbetsgivarpolitik och strategiska kompetensförsörjning samt implementera kommunens policydokument inom det arbetsgivarpolitiska området.

Arbetsgivarpolitiken anger de normer och värderingar som styr hur kommunens förtroendevalda och chefer agerar i egenskap av arbetsgivare gentemot medarbetarna och deras företrädare.

Kompetensförsörjning handlar om att ha rätt person på rätt plats vid rätt tidpunkt för att möta de arbetsuppgifter och mål som Mora kommun har, såväl på kort som på lång sikt. Den strategiska kompetensförsörjningen omfattar hela kedjan från att attrahera och rekrytera kompetens till att utveckla, behålla och avveckla/växla kompetens.

Enhetens huvudsakliga uppgifter:
          Bevaka omvärlden ur ett personalstrategiskt perspektiv.
          Leda, samordna, utveckla och följa upp kommunens övergripande arbete med lönebildning, arbetsmiljö, likabehandling och partssamverkan.
          Företräda kommunen som arbetsgivare i förhandlingar och tecknande av kollektivavtal.
          Företräda kommunen som arbetsgivare i tolkning och tillämpning av lag och avtal inom arbetsrätt och arbetsgivarpolitik.
          Bereda förslag till policies, riktlinjer och rutiner inom området.
          Bereda arbetsgivarpolitiska ärenden för information och beslut till KSAU och kommunstyrelsen.
          Samordna centrala samverkansgruppens ärendehantering.
          Föreslå utveckling och samordna kommungemensamma aktiviteter inom kompetens- och chefsförsörjning samt organisationsutveckling som stödjer måluppfyllelse av strategisk plan.
          Kartlägga behov, samordna och följa upp kommungemensamma aktiviteter för hälsa,  fortbildning och personalinformation.
          Kartlägga behov, samordna, utveckla och upphandla chefsstöd och chefsutveckling inom arbetsgivarområdet.
          Tillhandahålla internkonsultativt stöd till chefer i förändringsarbete och särskilda ärenden.
          Samordna kommunens medarbetarundersökning, dvs. mätning av kommunen som arbetsgivare och arbetsplats.

 

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 4 januari 2012.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... den förste urmakaren i Östnor var Krång Anders Andersson (1727-1799)?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213