Stadsbyggnadsförvaltning Mora Orsa

Den 1 januari 2011 bildades en gemensam stadsbyggnadsförvaltning för Mora och Orsa kommuner.

Förvaltningen består av tre olika delar: bygglovs- och bostadsanpassningsenhet, planenhet och kartenhet. Byggnadsnämnden i Mora respektive Orsa är beslutande instans i de flesta ärenden. 

Bygglovsenheten handlägger frågor om förhandsbesked, bygg-, mark- och rivningslov samt byggnaders tekniska egenskaper.

Planenheten arbetar främst med översiktsplaner och detaljplaner. Planerna görs för att lyfta fram motstående intressen när det gäller markanvändningen för att därefter ta ställning i principfrågorna. Planärenden hanteras av både byggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Kartenheten hanterar kartor eller mätningsuppdrag av olika slag. Avdelningen upprättar även specialkartor enligt kundens önskemål.

Huvudkontoret för förvaltningen ligger i Mora. I Orsa finns ett besökskontor som är bemannat fyra eftermiddagar per vecka. Genom samverkan mellan kommunerna är målet att på ett bra sätt stärka kontorens framtida kompetensförsörjning och att kunna erbjuda prisvärd service med bra kvalitet.

Om ni vill veta mer om förvaltningens arbete titta under Bygga & bo 

 

Byggnadsnämnden

 

Minst två månader före sammanträdesdag ska ansökningshandlingar för ärenden som ska prövas i byggnadsnämnden, vara stadsbyggnadsförvaltningen tillhanda.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 22 oktober 2012.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... den första skolundervisningen i Mora påbörjades 1643?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213