Frågor och svar

Klicka på den blåmarkerade texten för att läsa svaret på frågorna nedan.

Öppna ditt hem

 • +Finns det en ansvarig kontaktperson på kommunen som jag kan höra av mig till?

  Kontaktperson är Ove Axelsson och han nås på This is a mailto link eller på 0250-26158

 • +Hur förmedlas bostäderna? Är det kommunen som bestämmer vem som får vilken bostad?

  Vi förmedlar den anmälda bostaden till bosättningsenheten på Arbetsförmedlingen som matchar ihop med den/de som bäst matchar bostaden.

 • +Är det möjligt att ”testa” att hyra ut? Till exempel under en kortare period, innan jag bestämmer mig?

  Nyanlända flyktingar behöver ett så långvarigt boende som möjligt, för att se till att de får bra sociala kontakter, relationer och skolgång med mera.

 • +Är det kommunen eller flyktingen som är hyrestagare?

  Det är flyktingen. Kommunen kommer inte att förmedla bostäder i andra hand.

 • +Finns det några särskilda behov som jag behöver tänka på när det gäller nyanlända flyktingar?

  Det kan behövas mer och tydligare information och introduktion i boendet på grund av språksvårigheter.

 • +Finns det garantier för att hyran kommer att betalas?

  Flyktingar får en regelbunden inkomst i form av en statlig etableringsersättning. Däremot kan inte kommunen ge några garantier för att hyran kommer att betalas.

 • +Är det meningen att jag ska hyra ut till en lägre hyra än den marknadsmässiga?

  Nej. Hyresgästen ska behandlas som alla andra hyresgäster. Hyran kan dock inte vara oskälig.

 • +Kan jag som hyresvärd sätta en begränsad hyrestid?

  Ja. Det som avtalas i hyreskontraktet gäller. Det är samma regler som gäller, som vid all uthyrning av bostäder.

 • +Finns det möjlighet att veta hur länge varje flykting kommer stanna?

  Många stannar länge i sina bostäder. Men det beror på utbudet av bostäder, och individens egen vilja. Oftast beror flyttar på förändrad arbetssituation eller arbetsbyte.

 • +Hur kan jag säga upp avtalet, om jag vill det sen?

  Det är samma regler som gäller som vid all uthyrning av bostäder. Hyreskontraktet styr uppsägningen av avtalet.

 • +Kontrollerar kommunen att hyresgästen sköter sig?

  Nej. Det är samma regler som vid all uthyrning av bostäder.

   

Vilka olika former av boenden finns det för asylsökande?

 • +Ankomstboenden

  Det första boende den asylsökande kommer till är ett ankomstboende. Där stannar de en kort tid, vanligen en till sju dagar tills de registrerat sin ansökan på Migrationsverket.

  a) Migrationsverket driver ankomstboendet
  Det är ett ordinarie ankomstboende som ligger i närheten av en ansökningsenhet. Idag finns ankomstboenden bland annat i Stockholm, Malmö, Göteborg, Gävle och Flen.

  b) Privat leverantör driver ankomstboendet
  Det är ett tillfälligt ankomstboende för asylsökande som inte får plats på Migrationsverkets ordinarie ankomstboenden. Avtal på några veckor upp till sex månader tecknas med privata leverantörer som även ansvarar för mat och annat praktiskt på boendet. Det kan vara exempelvis tidigare hotell eller vandrarhem.

   c) Kommunen driver ankomstboendet − evakueringsplatser
  Om Migrationsverkets och leverantörernas boendeplatser inte räcker till får asylsökande flytta till evakueringsplatser som kommuner ansvarar för. Det kan vara gymnastikhallar, skolor eller militäranläggningar som tillfälligt möbleras om till sovsalar.

  Länsstyrelser och kommuner har inventerat var lokaler finns och erbjudit Migrationsverket att använda dem vid behov. Varje kommun har själv ansvar för att ställa i ordning och ta emot asylsökande på evakueringsplatserna. Migrationsverket ser till att fördela asylsökande till platserna så att alla får tak över huvudet. 

  d) Annan myndighet driver ankomstboendet −beredskapsplatser
  Det är ett ankomstboende att ha i beredskap om platserna tar slut på övriga ankomstboenden. Om behovet finns ställer myndigheten i ordning beredskapsplatserna som exempelvis kan vara i Kriminalvårdens eller Försvarsmaktens anläggningar. Dessa kan användas upp till en månad.

  Övriga benämningar

  Ankomstboende benämns ibland som:

  • korttidsboende
  • transitboende
  • fördelningsboende
 • +Asylboenden

  När en asylsökande har registrerat sin ansökan flyttar hen vidare till ett asylboende i väntan på asylutredning och beslut om uppehållstillstånd.

  Migrationsverket hyr lägenheter eller kollektivt boende
  Boendet kan vara en lägenhet som delas med andra asylsökande; det kan också vara ett kollektivt boende med självhushåll, exempelvis före detta student- eller äldreboende. Migrationsverket hyr dessa lägenheter eller fastigheter.

  Privat leverantör driver anläggningsboendet
  Vanligast idag är dock boende på en anläggning som drivs av leverantören, exempelvis ett tidigare hotell, vandrarhem eller en stugby, där kost, logi och annat praktiskt sköts av leverantören. Det sker genom ramavtal eller direktupphandlingar.

  Den asylsökande är hänvisad till det asylboende där det för tillfället finns plats. Det kan vara i en annan kommun än där den asylsökande registrerats eller där ankomstboendet ligger. 

  Övriga benämningar

  Asylboende benämns ibland som:

  • långtidsboende
  • anläggningsboende
  • tillfälligt asylboende
 • +Tillfälliga tältboenden i samarbete med MSB

  I en extraordinär situation då alla Migrationsverkets boendeplatser är slut kan asylsökande få komma att bo tillfälligt i tältboenden.

  Det är på uppdrag från regeringen som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med Migrationsverket uppför tillfälliga tältboenden (för boende tre till sju dagar) som en del av samhällets gemensamma åtgärder för att ta emot de som söker asyl i Sverige.

Olika former av boenden för asylsökande Visa större bild
Olika former av boenden för asylsökande

Flyktingmottagande i Mora

 • +Vad menas med asyl?

  Enligt FNs konvention om de mänskliga rättigheterna har alla rätt att söka asyl i ett annat land. De flesta flyktingar som kommer till Sverige och söker asyl kommer till en flyktingförläggning men en del väljer att bo hos släktingar eller vänner. De bör så snabbt som möjligt få kontakt med Migrationsverket för att registrera sin ansökan om asyl. Man kan alltså inte hindra någon från att söka asyl då det är en mänsklig rättighet att söka och få skydd, men också att få leva tillsammans och bilda familj med vem man vill. 

 • +Vem är asylsökande?

  En person som kommer till Sverige och som flyr från förföljelse och krig har rätt att söka asyl. Det är Migrationsverket som utreder och tar beslut om den som söker asyl ska få ett permanent uppehållstillstånd i Sverige. När man fått beslut om permanent uppehållstillstånd har man alltså rätt att vistas i Sverige på obestämd tid. Flyktingar som sökt asyl och fått uppehållstillstånd anvisas till en kommun. Efter dialog med Arbetsförmedlingens bosättningssektion och/eller Migrationsverket tar Mora emot flyktingar som fått permanent uppehållstillståndoch när det finns möjlighet att erbjuda boende.” Nyanlända invandrare” kallas i princip alla som fått uppehållstillstånd i Sverige. 

  De som har fått uppehållstillstånd av flyktingskäl, andra skyddsbehov och vissa av deras anhöriga omfattas av Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och har möjlighet att delta i särskild introduktion som svenska för invandrare, SFI och samhällsorientering och erhålla etableringsersättning. Ansvarig för etableringen är sedan år 2010 Arbetsförmedlingen. Den som kommer från ett land utanför EU och vill arbeta, gästforska eller studera i Sverige måste ansöka om uppehållstillstånd. 

 • +Hur förbereds flyktingmottagandet i Mora kommun?

  Kommunen har sedan den 26 oktober tillsatt en arbetsgrupp av tjänstemän med syfte att samordna kommunens resurser kring den aktuella flyktingsituationen.

  Arbetsgruppen ser över det läge som råder och vad kommunen bör och ska bidra med och hur det bäst kan samordnas med frivilliga insatser. Arbetsgruppen arbetar i dagsläget med planering av kommande evakueringsboende, där berörda tjänstemän liksom externa parter lyfts in i arbetet utifrån relevans. En annan uppgift i gruppen är se till att kommunen löpande för ut aktuell information till allmänhet och berörda. Arbetsgruppen samordnas av Ola Abrahamsson, säkerhetssamordnare vid Mora kommun.

 • +Är det kommunen som avgör hur många flyktingar vi tar emot?

  När det gäller asylboenden är det Migrationsverket som upphandlar boenden hos privata anordnare. Det kan innebära att kommunen får information först när upphandlingen är klar. Asylboenden är en statlig angelägenhet men berör kommunen när det gäller barnens skolgång. Migrationsverket har också börjat undersöka möjligheten att offentlig sektor kan ordna asylboenden. Det finns ingen lag idag som tvingar kommuner att ta emot flyktingar som fått uppehållstillstånd i Sverige. Däremot måste alla kommuner ta emot ensamkommande barn. 

  Antalet flyktingar som en kommun tar emot utgår från rekommendationer från Länsstyrelsen. En viktig fråga i sammanhanget är möjligheten till boende för familjerna som kommer. Tillgången till fastigheter och lägenheter är en anledning till att asylboenden finns i kommuner där man tidigare haft ett överskott på lägenheter.

  Mora har idag ett tillsvidareavtal med Migrationsverket om ett årligt mottagande av flyktingar på 30 personer per år. Motsvarande siffra för ensamkommande barn är 28. 

 • +Har kommunen planer på eller pågående samarbete med frivilligorganisationerna och kyrkorna?

  Den 11 november genomfördes en dialogkväll om flyktingsituationen. Tillsammans med föreningar och frivilligorganisationer diskuterade kommunen den rådande flyktingsituationen och hur samtliga kan bidra. Kommunens tillsatta arbetsgrupp för den rådande flyktingsituationen har sammanställt de förslag som kom fram.

  Dialogkvällen blev uppstarten till att Mora församling har tagit på sig en ledande roll, som ett nav, i det fortsatta arbetet för de ideella och frivilligorganisationerna. Här sker en fortsatt löpande dialog mellan kommunen och ideella aktörer för hur och vad vi tillsammans kommunicerar utåt för att göra situationen så tydlig som möjligt.

  Så kan du hjälpa flyktingar >>

 • +Vilket ansvar har kommunen och vilket har Migrationsverket?

  Migrationsverket har ansvar för registrering av asylsökande och att utreda asylansökningar. En asylsökande har rätt att vänta i Sverige till dess ärendet är prövat. Migrationsverket har därför ansvar att ordna mat och boende för asylsökande som inte kan ordna det själva. Kommuner har ansvar att ta hand om de barn (under 18 år) som kommer utan vårdnadshavare, så kallade ensamkommande barn. Det är fortfarande Migrationsverket som har ansvar för asylansökan, men när det gäller barnen är omhändertagandet ett kommunalt ansvar. När det gäller vuxna som söker asyl har kommunen ansvar för deras barns skolgång och att erbjuda förskola för barn 3–5 år. 

 • +Hur bor de asylsökande i Mora?

  De flesta bor i anläggningsboendet i Gesunda. De finns även de som under asylutredningen bor i eget boendet, ofta då inneboende hos släkt/vän.

 • +Hur ser asylprocessen ut?

  För mer information om asylprocessen besök Migrationsverkets hemsida 

 • +Hur bor ensamkommande barn i Mora?

  I kommunens regi antingen i Ovansiljan HVB eller i Öppenvårdsinsats, även kallat ”Steg 3”. Det finns även privata boenden för ensamkommande barn i Mora.

 • +Vilka rättigheter har ett ensamkommande barn?

  Barn och unga som söker asyl i Sverige har samma rättigheter som andra barn som bor här. De har rätt till skydd, sjukvård och omsorg och de ska få gå i skola på den nivå som är relevant för dem. Ett ensamkommande barn har rätt till en god man som bevakar barnens rättigheter och ansvarar för barnets ekonomi. Den gode mannen har kontakten med Migrationsverket och undertecknar avtal som gäller barnet till dess hen är myndig, alltså 18 år. 

 • +Hur kan kommunen hjälpa till med boende för de människor som fått uppehållstillstånd och som vill bosätta sig i Mora?

  Ett intensivt arbete pågår idag med nya detaljplaner avsedda för bostäder. Behovet av bostäder och framför allt hyresbostäder är stort i Mora. I detaljplanerna beaktas social hänsyn liksom möjliggörandet av hyresrätter.

  Genom strategiska markförvärv säkras bostadsutvecklingen ur ett långsiktigt perspektiv.

 • +Hur kan kommunen bidra med praktikplatser och korta vägen till arbete och stimulera fler att bo kvar här?

  Utifrån Mora kommuns kort- och långsiktiga kompetensförsörjningsbehov har kommunen nyligen påbörjat ett samarbete med Arbetsförmedlingen utifrån ett erbjudet koncept kallat ”100-klubben”. Målsättningen i detta är att Mora kommun under tre år ska kunna erbjuda minst 100 nyanlända någon typ av arbetslivserfarenhet i kommunens verksamheter med förhoppning att det leder till jobb. Antingen inom kommunen eller att individen via praktiken har fått en ingång på arbetsmarknaden till att lättare kunna söka ett arbete. Mora kommun vill på detta sätt kunna matcha sitt rekryteringsbehov på kort och lång sikt med den kompetens som kan finnas i regionen. En förhoppning finns också i att få till en arena för verksamhetsutveckling i de kreativa möten som uppstår när människor med olika erfarenheter arbetar tillsammans.

   

 • +Vad bedömer kommunen att man behöver göra för att förstärka kommunens verksamheter för att klara den ökade omfattningen på kort och lång sikt?

  Barn- och utbildningsförvaltningen ställs inför en stor utmaning när det gäller ett utökat antal barn och elever på våra förskolor och skolor i kommunen. Med detta följer ett ökat behov av resurser både personal- och lokalmässigt. För de nyanlända barn och elever som nu befinner sig i förskola och skola krävs utökning av pedagoger samt språkstödjare. Behovet av fritidshemsplatser ökar och därmed behöver det anställas fler fritidspedagoger, framför allt på Sollerön.

  Den allmänna förskolan som idag bedrivs på asylboendet vid Gesunda är dimensionerad för max 15 barn. Om antalet barn, i åldern 3-5 år, ökar behöver verksamheten utökas med ytterligare en grupp. Elevhälsoenheten kommer behöva förstärkas med kurator och skolsköterska som kommer att delas med gymnasiet. Från och med nästa år planeras för en förberedelseklass och där är behovet stort av SVA-lärare (lärare med svenska som andra språk) samt språkstödjare i flera olika språk. Det ökade behovet av rekrytering samt fler inskrivna barn och elever kan även innebära en utökning av personal inom administrationen. På sikt innebär det även ett behov av fler lokaler med tillhörande investeringar.

  För socialnämnden finns utmaningar i att det kommer behövas fler socialsekreterare.

 
Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 november 2015.

Sök på webbplatsen

Så kan du hjälpa flyktingarnaÖppna ditt hemVill du bli god man?Vill du bli flyktingguide och spårkvän

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213