Kommunfullmäktige 2010-09-27

1. Öppnande, upprop, behörighet och justering

 (justering sker 2010-10-11, kl. 15.00).

2. Allmänhetens frågestund (Ärendet utgick)

3. Visning av film från Auschwitz

4. Kommunalrådet har ordet

5. Delårsbokslut per den 2010-07-31

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2010-09-07 § 153:
Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut per den 2010-07-31.

6. Verksamhetsprognos – VUP 2 2010

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2010-09-07 § 154:
Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsprognos för perioden januari – juni 2010.

7. Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2010-09-07 § 163:
Kommunfullmäktige antar förslag till Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda.

8. Arbetsordning för kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2010-09-07 § 164:
Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.

9. Partistöd 2011

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2010-09-07 § 165:
1. Kommunfullmäktige beslutar partistödet ska vara oförändrat. 1 promille av budgetomslutningen avsätts till partistöd. 35 % avsätts till första mandaten och 65 % fördelas på övriga mandat.

2. Partistödet betalas ut i januari månad i det år stödet avses.

10. Medborgarförslag – Klicka fram bilagor till protokollen

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2010-06-29 § 127:
Kommunfullmäktige antar medborgarförslaget som sitt eget.

11. Medborgarförslag – Byggnation av nytt kulturhus

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2010-06-29 § 128:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

12. Motion – Införande av valfrihetssystem LOV

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2010-06-29 § 129:
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.

13. Motion – Utredning om att göra kommunfullmäktiges handlingar begripliga och hanterliga

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2010-06-29 § 130:
Kommunfullmäktige finner motionen vara besvarad.

14. Motion – Undersökning om tillgänglighet av kommunfullmäktigehandlingar

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2010-06-29 § 131:
Kommunfullmäktige finner motionen vara besvarad.

15. Godkännande av Svea och Karl Lärkas stiftelse årsredovisning

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2010-06-29 § 132:
1. Kommunfullmäktige godkänner Svea och Karl Lärkas stiftelses årsredovisning för år 2009.

2. Stiftelsens förvaltare beviljas ansvarsfrihet för år 2009.

16. Organisatorisk tillhörighet för handläggning av färd- och riksfärdtjänst

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2010-06-29 § 134:
1. Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst flyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen, från och med 1 september 2010.

2. Att medel för detta överförs från socialnämndens budget till kommunstyrelsen.

17. Upphandlingsenheten - organisation

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2010-06-29 § 158:
Kommunfullmäktige beslutar att Mora kommuns upphandlingsenhet ges i uppdrag att från och med 2010-10-01 agera som ”inköpscentral” och med hänsyn till verksamhetens aktuella resurssituation, teckna ”Uppdrags- och samverkansavtal” om samordning av ramavtals-upphandlingar med de upphandlande myndigheter som så önskar. Då Mora kommun agerar som ombud i upphandlingsfrågor på uppdrag av en annan upphandlande myndighet, skall uppdrag regleras genom uppdragskontrakt.

18. Val av ledamot

19. Mottagande av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor

20. Delgivningar

1. Kommunfullmäktiges protokoll 2010-

2. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-29

3. Kommunstyrelsens protokoll 2010-08-24

4. Kommunstyrelsens protokoll 2010-09-07

5. Socialnämndens beslut 2010-08-18 § 78, rapport ej verkställda beslut, dnr 2009/345 101.

6. Orsa kommunfullmäktiges beslut 2010-06-21 § 50, samverkan kring stadsarkitektkontoret i Mora och Orsa kommun, dnr 2008/197 101.

7. Orsa kommunfullmäktiges beslut 2010-06-21 § 51, gemensam miljö- och hälsoskyddsnämnde för Mora och Orsa kommun, dnr 2009/155 101.

8. Lagakraftintyg om ersättning och utvidgning av detaljplan för fastigheten Öna S:1 m.fl. vid Hållarnäsvägen i Öna by, dnr 2010/180 210.

 


Kommunledningskontoret, 2010-09-15

 

Bengt Jernhall                                  Katarina Jönsson
Ordförande                                        Kommunsekreterare

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 17 juli 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... gravfältet på Sollerön grävdes ut 1928?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213