Kommunfullmäktige 2010-11-29

1. Öppnande, upprop, behörighet och justering

2. Allmänhetens frågestund (Ärendet utgick)

3. Kommunalrådet har ordet (ärendet utgick)

4. Optionsavtal för del av Mora Noret 185:1 m fl, Mora

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner Optionsavtal för del av Mora Noret 185:1 m fl, Mora.

5. Överförmyndare i samverkan - Gemensam handläggarorganisation för Mora, Orsa, Älvdalen, Rättvik, Vansbro och Leksands kommuner

Kommunstyrelsens förslag till beslut.
1. Kommunfullmäktige tillstyrker att en gemensam handläggarorganisation avseende överförmyndarverksamheten för Mora, Orsa, Älvdalens, Rättviks, Leksands och Vansbro kommuner inrättats från och med 1 september 2011, enligt utredning daterad 2010-10-26.

2. Kommunfullmäktige tillstyrker att kostnadsfördelningen mellan kommunerna baseras på invånartal, punkt 10.3 i nämnda utredning.

3. Kommunfullmäktige tillstyrker att avtal som reglerar ekonomisk ersättning till Mora kommun med mera upprättas och beslutas under första halvåret 2011.

6. Avveckling av överförmyndarnämnd samt val a överförmyndare för mandatperioden 2011-2014

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut 2006-12-18 § 123.

2. Upprättad överenskommelse avseende ekonomisk ersättning för gemensam överförmyndarhandläggare godkänns.

3. Kommunfullmäktige väljer överförmyndare.

7. Skattesats år 2011

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att sänka skattesatsen med 10 öre från 22,68 kronor till 22, 58 kronor.

8. Motion - Asfaltering av cykelbana mellan Vika och Lomsmyren

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.

9. Motion - Undersöka möjligheten att anordna handikapptoaletter med skötbord

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.

10. Avgifter för kopia med mera av allmän handling

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut om delegation ör nämnder att fatta beslut om avgifter för kopiering, kommunfullmäktige 1996-11-26 § 172 samt kommunfullmäktige 1999-11-22 § 2.

2. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag avseende avgifter för kopior med mera av allmänna handlingar som sitt eget.

11. Sammanträdesplan 2011

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till sammanträdesplan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2011.

2. Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs i Mora Tidning.

3. Kommunfullmäktiges sammanträden förläggs till Moraparken, om inget annat beslutas av kommunfullmäktiges presidium.

12. Ändring i kulturnämndens reglemente

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen godkänner föreslagna ändringar och föreslår att kommunfullmäktige fastställer upprättat reglemente för kulturnämnden att gälla från och med 1 januari 2011.

13. Ändring i för- och grundskolenämndens reglemente

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen godkänner föreslagna ändringar och föreslår att kommunfullmäktige fastställer upprättat reglemente för för- och grundskolenämnden, att gälla från och med 1 januari 2011.

14. Ändring i tekniska nämndens reglemente

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen godkänner föreslagna ändringar och föreslår att kommunfullmäktige fastställer upprättat reglemente för tekniska nämnden, att gälla från och med 1 januari 2011.

15. Ändring i kommunstyrelsens reglemente

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunstyrelsen godkänner föreslagna ändringar och föreslår att kommunfullmäktige fastställer upprättat reglemente för kommunstyrelsen, att gälla från och med 1 januari 2011.

2. Det fasta arvodet till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande utgår med 30 % av gällande prisbasbelopp.

3. Arvodesbeslutet införs i Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun.

16. Ändring i revisionens reglemente

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen godkänner föreslagna ändringar och föreslår att kommunfullmäktige fastställer upprättat reglemente för revisionen, att gälla från och med 1 januari 2011.

17. Ändring i bolagsordningen för Morastrand AB

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunstyrelsen godkänner föreslagna ändringar och föreslår att kommunfullmäktige fastställer upprättar förslag till bolagsordning för Morastrand AB, att gälla från och med 1 januari 2011.

2. Det fasta arvodet för 1:e vice ordförande föreslås utgå med 7 % av gällande prisbasbelopp och till 2:e vice ordförande med 6 % av gällande prisbasbelopp.

3. Arvodesbeslutet införs i Bestämmelser om ekonomisk ersättning mm till förtroendevalda i Mora kommun att gälla från och med 1 januari 2011.

18. Taxa för räddningstjänstens arbete som inte hänförs till räddningstjänsten

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunstyrelsen/Räddningsnämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta bilagda taxa för räddningstjänstens arbeten som inte hänförs till begreppet räddningstjänst att gälla från och med 1 januari 2011.

2. Delegera till kommunstyrelsen/räddningsnämnden att vid behov revidera taxan.

3. Taxan indexuppräknas inför varje årsskifte med början 2012.

4. Taxan införs i kommunens reglemente.

19. Inkallelseordning av ersättare i nämnder och styrelser

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar föreslagen inkallelseordning för ersättare i nämnder och styrelser.

20. Val av sju ordinarie ledamöter jämte sju ersättare i byggnadsnämnden för perioden 2011-2014 samt val av presidium

Tillägg

(Ärende 21 återfinns i slutet av ljudfilen)

21. Val av sju ordinarie ledamöter jämte sju ersättare i kulturnämnden för perioden 2011-2014 samt val av presidium

22. Val av sju ordinarie ledamöter jämte sju ersättare i för- och grundskolenämnden för perioden 2011-2014 samt val av presidium

23. Val av nio ordinarie ledamöter jämte nio ersättare i socialnämnden för perioden 2011-2014 samt val av presidium

24. Val av fem ordinarie ledamöter jämte fem ersättare i valnämnden för perioden 2011-2014 samt val av presidium

25. Val av sju ordinarie ledamöter jämte sju ersättare i tekniska nämnden för perioden 2011-2014 samt val av presidium

26. Val av överförmyndare samt ersättare för perioden 2011-2014

27. Val av fem ordinarie ledamöter jämte fem ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden, gemensam med Orsa, för perioden 2011-2014 samt val av vice ordförande

28. Val av tre ordinarie ledamöter jämte tre ersättare i Nodava AB, gemensamt med Orsa och Älvdalen, för perioden 2011-2014

29. Val av fem ordinarie ledamöter jämte fem ersättare i gymnasienämnden, gemensam med Orsa och Älvdalen, för perioden 2011-2014 samt val av ordförande

30. Val av en ordinarie ledamot jämte ersättare i servicenämnden för IT, gemensam med Orsa och Älvdalen, för perioden 2011-2014 samt val av ordförande

31. Val av en ordinarie ledamot jämte ersättare i servicenämnden för lön- och ekonomi, gemensam med Orsa och Älvdalen, för perioden 2011-2014 samt val av vice ordförande

32. Val av en ordinarie ledamot jämte ersättare i samverkansnämnden för social myndighetsutövning, gemensam med Orsa och Älvdalen, för perioden 2011-2014 samt val av ordförande

33. Val av fem ordinarie ledamöter jämte fem ersättare i Moraparken AB för perioden 2011-2014

34. Val av fem ordinarie ledamöter jämte fem ersättare i Moravatten AB för perioden 2011-2014

35. Val av sju ordinarie ledamöter jämte sju ersättare i Morastrand AB för perioden 2011-2014 samt val av presidium

36. Val av en ordinarie revisor för Kommunalförbundet Region Siljan för perioden 2011-2014

37. Val av fyra ordinarie ledamöter jämte fyra ersättare i styrelsen för Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseum för perioden 2011-2014 samt val av presidium

38. Val av Mora kommuns representanter jämte ersättare vid AB Dalatrafiks bolagsstämmor för perioden 2011-2014

39. Val av tretton nämndemän för perioden 2011-2014

40. Val av en ledamot jämte ersättare i Region Dalarna för perioden 2011-2014

41. Val av två ledamöter jämte ersättare i Region Siljan för perioden 2011-2014

42. Val av tio gode män vid lantmäteriförrättningar m fl förrättningar för perioden 2011-14

43. Förslag till begravningsombud för perioden 2011-2014

44. Val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress för mandatperioden 2011-2015

45. Övriga val

46. Mottagande av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor

47. Delgivningar

1. Kommunfullmäktiges protokoll 2010-11-02.

2. Valberedningens protokoll 2010-11-11.

3. Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-16.

4. Länsstyrelsen i Dalarnas läns protokoll 2010-11-16, ny ersättare i kommunfullmäktige dnr 2010/383 101.

5. Länsstyrelsen i Dalarnas läns protokoll 2010-11-16, ny ersättare i kommunfullmäktige dnr 2010/370 101.

6. Granskning av den gemensamma servicenämnden för IT, dnr 2010/395 101.

7. Granskning av nämndernas och styrelsens protokoll och beredningsrutiner, dnr 2010/379 101.


Kommunledningskontoret, 2010-11-18

 

Bengt Jernhall                               Katarina Jönsson
Ordförande                                     Kommunsekreterare

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 17 juli 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213