Kommunfullmäktige 2010-12-14

1. Öppnande, upprop, behörighet och justering

2. Allmänhetens frågestund (Ärendet utgick)

3. Prisutdelning

4. Information om regeringsformen

5. Kommunalrådet har ordet

6. Aktieägartillskott till Morastrand AB

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att ge Morastrand AB tillstånd att riva hyreshus samt att godkänna nybyggnation av 44 lägenheter i kvarteret Valhall.

2. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Morastrand AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 800 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp.

3. Att ett aktieägartillskott om 30 mkr tillskjuts Morastrand AB i syfte att stärka det egna kapitalet och bolagets finansiella ställning för att kunna möta behovet av nybyggnationer och restaureringar i befintligt bostadsbestånd.

4. Att Kommunstyrelsen skall utarbeta ett nytt ägardirektiv, med avkastningskrav, för Morastrand.

7. Förslag till beslut om borgensavgift

Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att årligen ta ut en avgift för kommunal borgen med 0,2 % på beloppet för nyttjad borgen vid årets början, samt förändringen skrivs in i gällande finanspolicy.

8. Godkännande av Region Siljans delårsbokslut per 2010-08-31

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner Region Siljans delårsbokslut för 2010.

9. Yttrande till Länsstyrelsen Dalarnas län om ansökan om miljöprövning för vindkraftpark på Rossberget

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige avger följande yttrande:
Ansökan om tillstånd, enligt 9 kap miljöbalken, för uppförande och drift av vindkraftpark på Rossberget m fl i Mora kommun tillstyrks i den del som avser byggnation av vindkraftverk på ett sammanhängande område, i ansökan beskrivet med nio stycken verk, som berör Davalsberget/Sundsjöberg, Kvarnstenberget och Vassberget/Lokberget.

10. Reglemente för överförmyndare

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige fastställer reglementet för överförmyndaren.

11. Arvode till överförmyndare och ersättare

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att arvode per månad till överförmyndaren utgår med 10 % av gällande prisbasbelopp, att gälla från och med 1 januari 2011.

2. Arvodet per månad till överförmyndarens ersättare utgår med 3 % av gällande prisbasbelopp.

3. Arvodet till överförmyndaren och övermyndarens ersättare införs i Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun.

12. Renhållningstaxa för hushållsavfall och jämförligt avfall

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar föreslagen renhållningstaxa för Mora kommun att gälla från och med 1 januari 2011.

13. Överenskommelse om mottagande av flyktingar

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslaget till en tillsvidareöverenskommelse med Länsstyrelsen i Dalarna om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande.

2. Kommunfullmäktige ger kommundirektören uppdraget att underteckna överenskommelsen för Mora kommun.

14. Revidering av kommunplan 2011-2013

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige reviderar kommunplan 2011-2013.

15. Ekonomiska styrprinciper

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige upphäver de ekonomiska styrprinciperna antagna av kommunfullmäktige 2004-11-15.

2. Kommunfullmäktige antar de upprättade ekonomiska styrprinciperna för Mora kommun.

3. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att göra mindre ändringar i styrprinciperna.

16. Val av ledamot mm

17. Mottagande av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor

18. Delgivningar av besvarande av medborgarförslag som delegerats av kommunfullmäktige för besvarande i nämnd

1. Tekniska nämnden besvarande av medborgarförslag om reducerad avgift, dnr 2010/183 101.

2. Miljö- och hälsoskyddsnämndens besvarande av medborgarförslag om kattplågan, dnr 2010/144 101

19. Delgivningar

1. Kommunfullmäktiges protokoll 2010-11-29. Handlingar kommer i separat utskick!.

2. Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-30.

3. Kommunstyrelsens protokoll 2010-12-07. Handlingar kommer i separat utskick!

 


Kommunledningskontoret, 2010-12-02

 

Bengt Jernhall                             Katarina Jönsson
Ordförande                                   Kommunsekreterare

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 17 juli 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... IFK Mora fyllde 100 år 2009?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213