Kommunfullmäktige 2011-03-21

1. Öppnande, upprop, behörighet och justering

(justering 28 mars kl. 13.15 på kanslienheten)

2. Allmänhetens frågestund

3. Kommunalrådet har ordet

4. Motion – Ändring av huvudled från Lasarettsrondellen ner mot lasarettet

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen.

5. Ändring i gymnasienämndens reglemente och samverkansavtal

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner förslagna ändringar mm i gemensamma gymnasienämndens reglemente och samverkansavtal.

6. Omföring av budgetram från för- och grundskolenämnden till gymnasienämnden

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 885 000 kronor från För- och grundskolenämndens budgetram till gymnasienämndens budgetram för 2011.

7. Lokalisering av regionalt resecentrum i Mora

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige besluta att lokalisera ett regionalt resecentrum i direkt anslutning till befintlig järnvägsstation.

2. Hållplats Morastrand bibehålls för den regionala tågtrafiken.

3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att projektera och föreslå utformning av ett resecentrum.

4. Byggnadsnämnden ges i uppdrag att upprätta erforderliga detaljplaner för området.

5. Av totalkostnadens 33,5 miljoner kronor finansieras genomförandet med maximalt 20 miljoner kronor av kommunala medel fördelat för år 2011 5 miljoner kronor, 2012 7,5 miljoner kronor och 2013 7,5 miljoner kronor, vilket finansieras inom befintlig budget.

6. Kommunstyrelsen delegeras utse styrgrupp för projektet.

7. Igångsättningsbeslut för byggnation av resecentrum ska fattas av kommunstyrelsen.

8. Skolskjutsreglemente

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till skolskjutsreglemente.

9. Fördjupning av beslutsunderlag avseende biogasanläggning

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att Mora kommun ska medverka i den föreslagna, fördjupade utredningen om förutsättningarna av en biogasanläggning.

2. Kommunens proportionella andel av utredningskostnaden finansieras via kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

10. Detaljplan för del av fastigheten Noret 1:27 m fl samt ersättning, delar av S 84, S 99 vid Norets östra handelsområde, Mora kommun, Dalarnas län

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av fastigheten Noret 1:27 med flera samt ersättning, delar av S 84, S 99 vid Norets östra handelsområde i Mora kommun, Dalarnas län.

11. Revidering av ”Allmänna villkor för internhyra”

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förändringar i ”Allmänna villkor för internhyra”,   daterad 2010-10-13.

12. Val

13. Mottagande av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor

14. Delgivningar

1. Kommunfullmäktiges protokoll 2010-02-14.

2. Kommunstyrelsens protokoll 2011-02-22.

3. Kommunstyrelsens protokoll 2011-03-08.

4. Reservation avseende kommunfullmäktiges beslut angående ensamkommande barn, dnr 2009/349 101.


Kommunledningskontoret, 2011-03-09

 

Bengt Jernhall                                 Katarina Jönsson
Ordförande                                       Kommunsekreterare


 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 17 juli 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... IFK Mora fyllde 100 år 2009?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213