Kommunfullmäktige 2011-04-26

1. Öppnande, upprop, behörighet och justering

(justering 2011-05-03, kl. 11.00 på kanslienheten).

2. Allmänhetens frågestund

Sammanträdet ajourneras för utdelning av dalahästar till Moras guldmedaljörer.

3. Kommunalrådet har ordet

4. Godkännande av Mora kommuns bokslut för år 2010, avseende verksamheterna och räkenskaperna

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Mora kommun avseende år 2010.

5. Revisionsberättelse avseende verksamheten och räkenskaperna för Mora kommun år 2009

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige lägger informationen till protokollet.

6. Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda förtroendevalda

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas rekommendation bevilja kommunstyrelse, övriga nämnder och enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning.

Antecknas till protokollet att varje enskild fullmäktigeledamot ej deltog i beslutet om ansvarsfrihet för den styrelsen/nämnd vederbörande själv är ledamot eller ersättare i.

7. Reglemente för kommunala pensionärsrådet

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige antar upprättat reglemente för kommunala pensionärsrådet.

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare reglemente för kommunala pensionärsrådet.

8. Reglemente för kommunala handikapprådet

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige antar upprättat reglemente för kommunala handikapprådet.

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare reglemente för kommunala handikapprådet.

9. Val

1. Avsägelse från Ulrika Kånåls, dnr 2011/83 101.

2. Avsägelse från Lars Persson, dnr 2011/108 101.

3. Avsägelse från Henrik Larsson, dnr 2011/104 101.

4. Avsägelse från Linnea Snölke, dnr 2011/100 101.

10. Mottagande av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor

11. Delgivningar

1. Kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-21.

2. Kommunstyrelsens protokoll 2011-04-05.

3. Ansvarsprövning 2011, dnr 2010/186 031.

4. Länsstyrelsen i Dalarnas läns protokoll 2011-04-01 om ny ersättare, dnr 2011/80 101.

5. Ansvarsprövning från Jan Floden, ordförande för lekmannarevisorerna, dnr 2010/106 031.

6. Revisionsrapport från PwC, dnr 2010/106 031.

7. Revisionsberättelse från lekmannarevisorerna, dnr 2010/106 031.

 

Kommunledningskontoret, 2011-04-13

 

Bengt Jernhall                                 Katarina Jönsson
Ordförande                                       Kommunsekreterare

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 17 juli 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... gravfältet på Sollerön grävdes ut 1928?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213