Kommunfullmäktige 2011-06-20

1. Öppnande, upprop, behörighet och justering

(justering 2011-06-23, kl. 11.00 på kanslienheten).

2. Allmänhetens frågestund
3. Kommunalrådet har ordet

4. Verksamhetsprognos januari-mars 2011 – VUP1

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsuppföljningen för perioden januari-mars 2011.

5. Kommunplan 2012, med utblick 2013-2014 

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar, enligt kommunplanen 2012-2014:

1. Kommunmål år 2012 med utblick åren 2013-2014.

2. Resultatbudget år 2012.

3. Styrelsens och nämndernas nettokostnadsramar år 2012 med utblick åren 2013-2014.

4. Nettoinvesteringsbudget om 90 000 000 kronor.

5. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om hur fördelningen av medel för strukturåtgärder och planeringsreserv ska ske.

6. Kommunfullmäktige fastställer kassaflödesbudget vilket innebär att Mora kommun nyupplånar 20 miljoner kronor.

6. Strategisk plan för åren 2011-2014

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar upprättad strategisk plan för åren 2011-2014.

7. Finanspolicy

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar framtagen finanspolicy för Mora kommun med tillhörande placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden och samtidigt upphäva tidigare versioner.

8. Skolskjutsreglemente

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige upphäver tidigare skolskjutsreglementen.

2. Kommunfullmäktige antar Dalatrafiks utformning av skolskjutsreglemente samt för- och grundskolenämndens förslag till lokala regler.

9. Bildande av Dalarnas kollektivtrafik

Kommunstyrelsens förslag till beslut:  
1. Kommunfullmäktige godkänner att Region Dalarna ska vara kollektivtrafikmyndighet i Dalarnas län från och med 2012-01-01.

2. Kommunfullmäktige godkänner följande tillägg i förbundsordningen för Region Dalarna:
- § 2 Förbundets uppgifter: Vara regional kollektivtrafikmyndighet för Dalarnas län.
- § 12 Kostnadstäckning: Vad avser kostnaderna för kollektivtrafiken skall särskilt avtal träffas mellan medlemmarna.

3. Ovanstående gäller under förutsättning att övriga kommuner och landstinget fattar likalydande beslut.

10. Godkännande av Region Siljans årsredovisning 2010

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2010.

2. Bevilja direktionen för Region Siljan ansvarsfrihet för år 2010.

11. Godkännande av Siljansutbildarna AB:s årsredovisning 2010

(Ärendet återfinns i ljudfilens senare del)

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2010.

2. Bevilja styrelsen för Siljansutbildarna AB ansvarsfrihet för år 2010.

12. Förtydligat medlemsansvar i Kommuninvest

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal.

2. Regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt ”Avtal”, daterat med början den 7 maj 1993.

3. Med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponering avseende derivat.

13. Bygglov, kart- och mättaxa (ljudfil saknas)

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till bygglov, kart- och mättaxa daterad 2011-03-21.

2. Taxan gäller för ärenden inkomna till byggnadsnämnden fr.o.m. 2011-07-01.

14. Samverkansavtal för gemensam handläggarorganisation för överförmyndarnas verksamhet i Mora, Orsa, Älvdalen, Rättvik, Leksand och Vansbro kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner samarbetsavtal om gemensam handläggarorganisation för överförmyndarnas verksamhet i Mora, Orsa, Älvdalens, Rättviks, Leksand och Vansbro kommuner.

15. Försäljning av aktier i Moraparken AB

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att sälja 51 % av aktierna i Mora Parken till BERIK CAPITAL ADVISORS AB.

2. Kommundirektören uppdras att underteckna de avtal som reglerar försäljningen

16. Motion – Utred andra alternativ till försäljning av Moraparken och Prästholmen 

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen.

17. Godkännande av Stiftelsen Karl Lärkas årsredovisning 2010

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Karl Lärkas årsredovisning för år 2010.

2. Stiftelsens styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2010.

18. Godkännande av Stiftelsen Vasaloppsledens årsredovisning 2010

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Vasaloppsledens årsredovisning för år 2010.

2. Stiftelsens styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2010.

19. Godkännande av stiftelsen Vasaloppets Hus årsredovisning 2010

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Vasaloppets Hus årsredovisning för år 2010.

2. Stiftelsens styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2010.

20. Godkännande av Stiftelsen Siljansfors Kulturfonds årsredovisning 2010

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Siljansfors Kulturfond årsredovisning för år 2010.

2. Stiftelsens styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2010.

21. Godkännande av Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseums årsredovisning 2010

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseum årsredovisning för år 2010.

2. Stiftelsens styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2010.

22. Godkännande av årsredovisning avseende Mora kommuns förvaltade fonder för år 2010

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner Mora kommuns förvaltade fonder med undantag för Stiftelsen AB Ryssa Elverks stipendiefond för Mora gymnasium, Stiftelsen Teodor Holmberg och Maria Erikssons minnesfond samt Svea och Karl Lärkas stiftelses årsredovisning för 2010.

2. Stiftelsens styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2010.

23. Godkännande av stiftelsen Teodor Holmbergs och Maria Erikssons minnesfond årsredovisning 2010

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut: 
1. Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Teodor Holmbergs och Maria Erikssons minnesfonds årsredovisning för år 2010.

2. Stiftelsens styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2010.

24. Godkännande av stiftelsen AB Ryssa Elverks stipendiefond för Mora gymnasium årsredovisning 2010

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen AB Ryssa Elverks Stipendiefond för Mora gymnasiums årsredovisning för år 2010.

2. Stiftelsens styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2010.

25. Godkännande av Mait Erlands stiftelse årsredovisning 2010

Kommunfullmäktiges presidiets förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner Mait Erlands Stiftelses årsredovisning för år 2010.

2. Stiftelsens styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2010.

26. Godkännande av Marget och Stig Richardssons stiftelse årsredovisning 2010

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut: 
1. Kommunfullmäktige godkänner Margret och Stig Richardssons Stiftelses årsredovisning för år 2010.

2. Stiftelsens styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2010.

27. Energi- och klimatplan 2011-2014

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige fastställer energi- och klimatplan för Mora kommun 2011-2014, del A.

28. Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige lägger informationen till protokollet.

29. Uppdatering av prislista 2011 – Måltider kostsamverkan

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige fastställer prislista 2011 för måltider vid kostsamverkan. Priserna avser kostnad per måltid.

30. Avtal gällande konstgräsplan

31. Nybyggnad av förskolan på Canadaområdet

32. Noretskolan – anpassning för särskolan och utbyggnad för förskolan

33. Val

1. Val av ersättare i styrelsen för Morastrand AB och Lundskruven AB (lämnades vakant vid KF 2011-06-26, Ulrika Kånåls (C)), dnr 2011/83 101.

2. Val av ersättare i valnämnden (lämnades vakant vid KF 2011-06-26, Ulrika Kånåls (C)), dnr 2011/83 101.

3. Val av ersättare i kulturnämnden (avsägelse från Emelie Morell (S)), dnr 2011/153 101.

4. Val av ersättare i för- och grundskolenämnden (avsägelse från Emelie Morell (S)), dnr 2011/153 101.

34. Mottagande av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor

35. Delgivningar

(ljudfilens senare del)

1. Kommunfullmäktiges protokoll 2010-04-26.

2. Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-03.

3. Kommunstyrelsens protokoll 2011-06-07.

4. Kommunstyrelsens protokoll 2011-06-13.

5. Länsstyrelsens beslut om ny ledamot för Miljöpartiet de gröna dnr 2011/104 101.

6. Länsstyrelsens beslut om ny ledamot för Centerpartiet, dnr 2011/83 101.

7. Länsstyrelsens rättelse av protokoll fört vid slutlig rösträkning av valet 2010 till kommunfullmäktige, dnr 2010/118 110.

8. Delegationsbeslut:
- Besvarande av medborgarförslag angående märkning av stenblock invid kommunhusets entré, dnr 2009/267 310.
- Besvarande av medborgarförslag angående sänkt hastighet i vägkorsning i Färnäs, dnr 2009/312 101.
- Besvarande av medborgarförslag angående uppsättning av gatlampor vid Sundet på Sollerön, dnr 2008/414 101.
- Besvarande av medborgarförslag angående uppsättning av spegel i vägkorsning i Färnäs, dnr 2008/291 101.
- Besvarande av medborgarförslag angående kommunalt vägunderhåll av väg i Kumbelnäs, dnr 2010/39 311.
- Besvarande av medborgarförslag angående byggnation av gång- och cykelväg mellan Nusnäs och Färnäs, dnr 2010/233 101.
- Besvarande av medborgarförslag angående Nusnäs skola, dnr 2010/72 101.
- Besvarande av medborgarförslag angående sänkning av hastighet och fartdämpande åtgärder i vägkorsningen i Vinäs, dnr 2009/312.
- Besvarande av medborgarförslag angående begränsning av hastighet i Kråkbergs by, dnr 2010/438 101.
- Besvarande av medborgarförslag angående ställplatser för husbilar på grusplanen vid Saxviken, dnr 2009/335 101.

5. Följande nämnders protokoll delges via Mora kommuns hemsida:
- För- och grundskolenämnden
- Byggnadsnämndens
- Gemensamma kostnämndens protokoll
- Gemensamma nämnden för social myndighetsutövnings protokoll .
- Gemensamma gymnasienämndens protokoll
- Kulturnämndens protokoll .
- Miljönämndens protokoll .
- Servicenämnden avseende lön/ekonomis protokoll .
- Socialnämndens protokoll .
- Tekniska nämndens protokoll .
- Servicenämnden för IS IT protokoll .


Kommunledningskontoret, 2011-05-10

 

Bengt Jernhall                              Katarina Jönsson
Ordförande                                    Kommunsekreterare

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 17 juli 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första byn i Mora socken som blev laga skiftad var Östnor? Det skedde 1935-1944.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213