Kommunfullmäktige 2011-09-26

1. Öppnande, upprop, behörighet och justering

 (justering 2011-10-03, kl.13.00 på kanslienheten).

2. Allmänhetens frågestund

3. Kommunalrådet har ordet

4. Verksamhetsprognos 2 och delårsrapport

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut per den 2011-07-31 och verksamhetsprognos för perioden januari till juli 2011.

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsens rätt att under 2011 tidigarelägga den nyupplåning som beslutats i kommunplan för 2012, med totalt 20 miljoner kronor.

5. Medborgarförslag - Trafiksäkerheten i Färnäs by

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarad.

6. Motion – Inför en lokal värdighetsgaranti inom äldreomsorgen

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

7. Motion - Regler för visstidsanställning och avgångsvederlag

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen.

8. Taxor för upplåtelse av allmän platsmark, parkeringsdispenser på kommunala parkeringar samt felparkeringsavgifter

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige antar nya taxor för upplåtelser av allmän platsmark, parkeringsdispenser på kommunala parkeringar samt felparkeringsavgifter enligt upprättat förslag.

2. Nya taxor och felparkeringsavgifter ersätter tidigare motsvarande taxor och avgifter och gäller från och med 2011-10-01.

9. Revidering av taxa för prövning och offentlig kontroll av livsmedel, Mora kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige antar den reviderade taxan för prövning och offentlig kontroll av livsmedel.

2. Den nya taxan ersätter tidigare motsvarande taxa och gäller från och med 2012-01-01.

10. Revidering av taxa enligt miljöbalken, avgift för tillsyn/inventering av enskilda avlopp, Mora kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner tillägg till befintlig taxa inom nämndens område - Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, motsvarande 1,5 timavgift vilket f n motsvarar 1 200 kronor.

11. Priser och ordningsregler på Lomsmyren

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgifter vid rid- och fritidsanläggningen Lomsmyren enligt upprättat förslag ”prislista/bokningsregler för anläggningarna på Lomsmyren” respektive ”Ordningsregler för anläggningarna på Lomsmyren”.

2. Kommunfullmäktige delegerar till tekniska nämnden att teckna avtal med klubbarna/föreningarna om begagnande av anläggningen vad gäller stallplatser/boxar och nyttjande av anläggningen i övrigt.

3. Kommunfullmäktige delegerar till tekniska nämnden att för tillfälliga arrangemang teckna separata överenskommelser med arrangör för respektive tillfälle.

12. Revidering av byggnadsnämndens reglemente

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att reglementets § 6 inte ändras enligt förslaget. Följande lydelse gäller: ”Kommunalråden har närvarorätt”.

2. I övrigt antas förslag till reglemente för byggnadsnämnden i Mora kommun

13. Förändrat aktieägaravtal och förändrad bolagsordning för AB Dalatrafik

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till aktieägaravtal.

2. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till bolagsordning.

14. Distributionscentral för varuleveranser

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar inrätta en distributionscentral förlagd i Mora kommun under kommunstyrelsens verksamhet.

2. Kostnaden för distributionscentralen, max 150 000 kronor år 2012 och 600 000 kronor 2013, fördelas på mottagande enheter enligt antal leveranser och levererad vikt.

3. Kompensation för ökade transportkostnader arbetas in i budgetram för 2013.

4. Samordningsansvaret för distributionscentralen läggs under kommunstyrelsen.

5. Beslutet gäller under förutsättning att Orsa och Älvdalens kommuner beslutar motsvarande.

15. Tillbyggnad av restaurang på kajenområdet

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner investering om 4 miljoner kronor för tillbyggnad av restaurang på kajenområdet, vilket ryms i kommunens totala investeringsram.

16. Hyreskontrakt Mora IK

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige besluta att godkänna Tillägg till hyresavtal med Mora IK Fastighets AB för tiden 2011-01-01 till 2020-12-31.

2. Godkänna nya hyrestaxor i enlighet med punkt 8 i Hyresavtal för FM Mattsson Arena enligt bilaga 3.

3. Inte kompensera Mora IK Fastighets AB en retroaktiv hyresökning för tiden 2004-2010.

4. Den ökade kostnaden med 200 000 kronor för tekniska nämnden tas inom ram 2011 och som ökning av ramen i samband med revidering av budget för 2012.

17. Förvärv av fibernät från Quadracom

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att förvärva Qudracoms fibernät enligt avtalsförslag.

2. Investeringsramen för projekt bredband byar ökas med 1 500 000 kronor till 12 500 000 kronor, att inrymmas i beslutad investeringsram för 2011 och 2012.

3. Uppdra åt kommundirektören att underteckna de avtal som reglerar försäljningen.

18. Avtal om räddningschef i beredskap

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige tillika räddningsnämnden godkänner upprättat ”Avtal om räddningschef i beredskap”.

19. Avsägelse och val

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Mikael Sterio (KD) för uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och som ersättare i valberedningen.

2. Kommunfullmäktige beslutar att hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Kristdemokraterna. 

3. Val av ersättare i valberedningen.

20. Avsägelse och val

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Michael Dahl (M).

2. Val av ersättare i Morastrand AB och Lundskruven AB styrelse.

3. Val av ersättare i Siljansfors Skogsmuseum.

21. Avsägelse och val

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Marie-Louise Lind (KD).
2. Val av ersättare i kulturnämnden.

22. Avsägelse och val

Tillägg 1, 2

Val av ersättare i valnämnden efter Ulrika Kånåls (C).

23. Mottagande av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor

24. Delgivningar

1. Kommunfullmäktiges protokoll 2010-06-20

2. Kommunstyrelsens protokoll 2011-09-06

3. Följande nämnders protokoll delges via Mora kommuns hemsida:
- För- och grundskolenämnden
- Byggnadsnämndens
- Gemensamma kostnämndens protokoll
- Gemensamma nämnden för social myndighetsutövnings protokoll .
- Gemensamma gymnasienämndens protokoll
- Kulturnämndens protokoll .
- Miljönämndens protokoll .
- Servicenämnden avseende lön/ekonomis protokoll .
- Socialnämndens protokoll .
- Tekniska nämndens protokoll .
- Servicenämnden för IS IT protokoll .


Kommunledningskontoret, 2011-09-16

 

Bengt Jernhall                              Katarina Jönsson
Ordförande                                    Kommunsekreterare

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 19 juli 2013.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213