Kommunfullmäktige 2011-11-14

1. Öppnande, upprop, behörighet och justering

(justering 2011-11-17, kl. 11.00, på kanslienheten)

2. Allmänhetens frågestund (utgick)

3. Kommunalrådet har ordet

4. Skattesats för år 2012

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige besluta om oförändrad skattesats för år 2012, vilket innebär 22,58 kr.

5. Medborgarförslag – Gratis kollektivtrafik för medborgare fyllda 65 år

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

6. Motion – Alla människors värde även i idrottsrörelsen

Tillägg

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen.

7. Borgensåtagande för Garsås handel

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen om 150 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Garsås Handel ekonomisk förening låneförpliktelser avseende föreningens verksamhet.

8. Namnändring av räddningstjänsten

Finansutskottets förslag till beslut:
Kommunfullmäktige ändrar namn på räddningstjänsten till Mora Brandkår och uppdrar till brandchefen/räddningschefen att genomföra namnbytet.

9. Årsredovisning 2010 för Stiftelsen M/S Gustaf Wasa

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Stiftelsen M/S Gustaf Wasa årsredovisning för år 2010.

2. Stiftelsens styrelse beviljas ansvarsfrihet för år 2010.

10. Godkännande av årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för Region Dalarna

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner Region Dalarnas årsredovisning för år 2010.

2. Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för år 2010.

11. Sammanträdesplan 2012

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till sammanträdesplan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2012.

2. Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs i Mora Tidning.

3. Kommunfullmäktiges sammanträden förläggs till Moraparken, om inget annat beslutas av kommunfullmäktiges presidium.

4. Nämnderna uppdras planera in nämndsammanträde i veckorna 7, 19, 23, 34 och 39.

12. Avsägelse och val - Marie Ehlin (S)

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner Marie Ehlin (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i Morastrand AB och Lundskruven AB.

2. Kommunfullmäktige väljer ny ersättare i styrelsen för Morastrand AB och Lundskruven AB.

13. Avsägelse och val - Gertrud Edquist

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner Gertrud Edquist (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i Miljönämnden.

2. Kommunfullmäktige väljer ny ersättare i Miljönämnden.

14. Avsägelse och val - Inge Tomth (S)

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner Inge Tomth (S) avsägelse från uppdraget som ordinarie ledamot i tekniska nämnden och ersättare kommunfullmäktige.

2. Kommunfullmäktige väljer ny ledamot i tekniska nämnden.

3. Kommunfullmäktige beslutar att hos Länsstyrelsen hemställa om ny sammanräkning för Socialdemokraterna.

15. Mottagande av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor

16. Delgivningar

1. Kammarrättens dom avseende överklagande av kommunfullmäktiges beslut om avgift för preparerade skidspår, dnr 2008/376 101.

2. Förvaltningsrättens anmodan avseende överklagan av kommunfullmäktiges beslut om avgifter på anläggningen på Lomsmyren, dnr 2011/185 101.

3. Kulturnämndens beslut 2011-10-06 § 50, besvarande av medborgarförslag om ”Pellasladan”,  dnr 2011/117 101.

4. Tekniska nämndens beslut 2011-10-05 § 79, besvarande av medborgarförslag om byte av namn på Våmhusvägen i Bonäs, dnr 2011/150 101.

5. Kommunfullmäktiges protokoll 2011-09-26.

6. Kommunstyrelsens protokoll 2011-10-25.

7. Följande nämnders protokoll delges via Mora kommuns hemsida:
- För- och grundskolenämnden
- Byggnadsnämndens
- Gemensamma kostnämndens protokoll
- Gemensamma nämnden för social myndighetsutövnings protokoll
- Gemensamma gymnasienämndens protokoll
- Kulturnämndens protokoll
- Miljönämndens protokoll
- Servicenämnden avseende lön/ekonomis protokoll
- Socialnämndens protokoll
- Tekniska nämndens protokoll
- Servicenämnden för IS IT protokoll

 

Kommunledningskontoret, 2011-11-03

 

Bengt Jernhall                                    Katarina Jönsson
Ordförande                                          Kommunsekreterare

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 17 juli 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora IK fyllde 75 år 2010?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213