Kommunfullmäktige 2011-12-12

1. Öppnande, upprop, behörighet och justering

(justering 2011-12-16, kl. 11.00, på kanslienheten)

2. Utdelning av kulturpris, kulturstipendium och miljöpris

3. Allmänhetens frågestund (utgick)

4. Kommunalrådet har ordet (utgick)

5. Målbild för Mora 2022

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige bifaller målbilden för Mora 2022 samt löftet till målgruppen.

6. Strategisk plan 2011-2014

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar reviderad strategisk plan 2011-2014.

7. Kommunplan 2012

(senare delen av ljudfilen)

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en resultatbudget för 2012 i enlighet med upprättat förslag. Beslutet från den 20 juni 2011 om resultatbudget upphävs.

2. Kommunfullmäktige beslutar att för 2012 minska nämndernas sammanlagda kommunbidrag med totalt 9,4 miljoner. Beslutet från den 20 juni 2011 om budgetramar upphävs.

3. Kommunfullmäktige beslutar att utöka socialnämndens kommunbidrag 2012 med 4,5 miljoner, så att ytterligare 12 platser kan skapas för särskilt boende, samt 3,3 miljoner för ökad nivå på försörjningsstöd. Tekniska nämnden får utökad ram med 0,2 miljoner för ökade hyror.

4. Kommunfullmäktige beslutar att 2012 delegera till kommunstyrelsen om fördelning av medel ur strukturmedel och planeringsreserver.

8. Distributionscentral

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige upphäver punkt 5 i beslutet 2011-09-26 § 86.

2. Kommunfullmäktige beslutar att distributionscentralen ska svara för volymdistributionen av samtliga varuslag i kommunen.

3. Kommunstyrelsens reglemente ska kompletteras med ansvaret för samordningen av kommunens verksamhet i distributionscentralen.

9. Samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd för social myndighetsutövning i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

(senare delen av ljudfilen)
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner redovisade ändringar i samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd avseende social myndighetsutövning i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

10. Medborgarförslag – Sommarjobb i kulturen

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget vara besvarat.

11. Motion – Inrätta en fixartjänst i Mora kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen och hänvisar istället till det sociala företag som planeras startas och bland annat har den inriktning som motionären efterlyser.

12. Medborgarförslag – Ekobyn Venjan

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget vara besvarat.

13. Samverkan mellan Mora kommun och Orsa kommun för mottagande av ensamkommande barn

(senare delen av ljudfilen)

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att Mora kommun ska ingå föreslaget avtal med Orsa kommun gällande ensamkommande barn.

14. Handikappolitiskt program 2011-2014

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till handikappolitiskt program för perioden 2011-2014.

15. Vindbruksplan, tematiskt tillägg till översiktsplanen

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar vindbruksplan, tematiskt tillägg till översiktsplan.

16. Träbyggnadstrategi

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar träbyggnadsstrategi för Mora kommun.

17. Val av ledamot/ersättare

18. Ändring av beslut avseende mottagande av motion från Ulla Rombo

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2011-11-14 § 114 punkt 1.

2. Kommunfullmäktige tar emot motion från Ulla Rombo om cykelväg mellan Kråkberg och fram till Våmhusvägen.

19. Mottagande av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor

20. Delgivningar

1. Förvaltningsrättens beslut 2011-11-08 om avslag på yrkandet om inhibition avseende avgifter på anläggningen Lomsmyren, dnr 2011/185 101.

2. Kommunfullmäktiges protokoll 2011-11-14.

3. Kommunstyrelsens protokoll 2011-11-22.

4. Kommunstyrelsens protokoll 2011-12-06.

5. Följande nämnders protokoll delges via Mora kommuns hemsida:
- För- och grundskolenämndens.
- Byggnadsnämndens.
- Gemensamma kostnämndens protokoll.
- Gemensamma nämnden för social myndighetsutövnings protokoll .
- Gemensamma gymnasienämndens protokoll.
- Kulturnämndens protokoll.
- Miljönämndens protokoll.
- Servicenämnden avseende lön/ekonomis protokoll.
- Socialnämndens protokoll.
- Tekniska nämndens protokoll.
- Servicenämnden för IS IT protokoll.


Kommunledningskontoret, 2011-12-07 

 

Bengt Jernhall                                Katarina Jönsson
Ordförande                                      Kommunsekreterare

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 17 juli 2013.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213