Kommunfullmäktige 2012-02-13

1. Öppnande, upprop, behörighet och justering

(justering 2012-02-16, kl. 13.15, på kanslienheten)

2. Utbildning i implementering av strategier för arbetet med barn och ungas delaktighet, Ung Kraft/Region Dalarna, se bilaga.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sammanträdet ajourneras för kafferast.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Utdelning av dalahästar och Morapingla

4. Allmänhetens frågestund (utgick)

5. Kommunalrådet har ordet

6. Medborgarförslag - Smådjursbegravningsplats

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

7. Motion – Bystugornas sophämtningsavgifter

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige avslår motionen.

8. Ersättning för barntillsynskostnader för förtroendevalda

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige beslutar att ersättning för barntillsynskostnader för förtroendevalda, enligt kommunallagen 4 kap 12 b §, ska utgå som ett fastställt schablonbelopp.

2. Förtroendevalda har rätt till ersättning för barntillsynskostnader om 0,386 % av gällande prisbasbelopp per timme (165 kronor per timme för 2011 års prisbasbelopp, 42 800 kronor).

3. Beslutet införs i ersättningsreglementet Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevald i Mora kommun.

9. Motion - Finsamförbund

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunstyrelsen bifaller motionen.

10. Motion – Inköp av tjänstecyklar för kommunens tjänstemän

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

11. Revidering av VA-taxa gällande anläggningsavgiften i Mora kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige beslutar revidera VA-taxa gällande anläggningsavgiften i Mora kommun enligt upprättat förslag.

2. Den reviderade taxan gäller från och med 2012-03-01.

12. Köp av fastigheterna Mora Noret 27:10 och 84:12

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige godkänner upprättat köpekontrakt för köp av fastigheterna Mora Noret 27:10 och 84:12.

13. Reglemente för intern kontroll

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat reglemente för intern kontroll, daterat 2012-01-12.

2. Kommunstyrelsen uppdras att utforma anvisningar och förbereda för hantering av internkontrollplaner och uppföljning i Mora PlusIT. Uppdraget ska vara verkställt senast i juni månad 2012.

14. Arbetsordning för kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige att anta upprättad arbetsordning för Mora kommunfullmäktige.

(Obervera att ärendena 15-19 ligger i löpande följd på samma ljudfil)

15. Val av ledamot i tekniska nämnden

Kommunfullmäktige väljer ny ledamot till tekniska nämnden, efter Inge Tomth (S).

16. Val av ersättare i styrelsen för Morastrand AB och Lundskruven AB

Kommunfullmäktige väljer ny ersättare i styrelsen för Morastrand AB och Lundskruven AB, efter Marie Ehlin (S).

17. Val av ledamot/ersättare

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Ylva Kindgren (C) för uppdrag som ledamot i för och grundskolenämnden och som ersättare i kommunfullmäktige.

2. Kommunfullmäktige beslutar att hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Centerpartiet.

3. Kommunfullmäktige väljer ny ledamot till för- och grundskolenämnden.

18. Mottagande av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor

Motion – Morahästens dag, dnr 2012/24 101.

19. Delgivningar

1. Länsstyrelsens protokoll om ny ersättare i fullmäktige, dnr 2011/470 101.

2. Länsstyrelsens protokoll om ny ersättare i fullmäktige, dnr 2011/456 101.

3. Länsstyrelsens protokoll om ny ersättare i fullmäktige, dnr 2011/323 101.

4. Länsstyrelsens protokoll om ny ersättare i fullmäktige, dnr 2011/424 101.

5. Revisionsrapport om familjehem, dnr 2011/491 101.

6. Kommunfullmäktiges protokoll 2011-12-12.

7. Kommunstyrelsens protokoll 2011-12-20.

8. Kommunstyrelsens protokoll 2012-01-24.

9. Följande nämnders protokoll delges via Mora kommuns hemsida:
- För- och grundskolenämnden.
- Byggnadsnämndens.
- Gemensamma kostnämnden.
- Gemensamma nämnden för social myndighetsutövning
- Gemensamma gymnasienämnden
- Kulturnämndens protokoll .
- Miljönämndens protokoll .
- Servicenämnden avseende lön/ekonomis protokoll .
- Socialnämndens protokoll .
- Tekniska nämndens protokoll .
- Servicenämnden för Mora (IS/IT).
- Servicenämnden i Älvdalen.

 

Kommunledningskontoret, 2012-02-03 

Bengt Jernhall                        Katarina Jönsson
Ordförande                              Kommunsekreterare

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 juli 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... elektriciteten kom till Östnor 1916?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213