Kommunfullmäktige 2012-04-23

1. Öppnande, upprop, behörighet och justering

Tillägg
(justering 2012-04-27, kl. 13.15, kanslienheten)

2. Allmänhetens frågestund

3. Mora ungdomsråd berättar om studiebesök i Slovakien

4. Kommunalrådet har ordet (utgick)

5. Revisionsberättelse avseende verksamheten och räkenskaperna för Mora kommun år 2011.

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelsen till protokollet.

6. Godkännande av Mora kommuns bokslut år 2011

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för mora kommun avseende år 2011.

7. Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda förtroendevalda

Kommunfullmäktiges presidies prel. förslag till beslut (revisionsberättelsen har ännu inte inkommit)
1. Kommunfullmäktige antar kommunfullmäktiges presidiets förslag som sitt eget.

2. Kommunfullmäktige ställer sig bakom revisorernas yttrande.

3. Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas rekommendation bevilja kommunstyrelse, övriga nämnder och enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning.

Antecknas till protokollet:
Att varje enskild fullmäktigeledamot inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet för den styrelsen/nämnd vederbörande själv är ledamot eller ersättare i.

8. Medborgarförslag - Saluhall

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

9. Motion - För attraktiv gång- och cykelväg

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.

10. Förändrat ägande av bolag inom kollektivtrafiken

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige beslutar vad gäller AB Dalatrafik
- godkänna att Region Dalarna tecknar ansvarsförbindelse för förvärvande av aktier i AB Dalatrafik och att Region Dalarna därmed blir ägare med 100% av bolaget

- att Region Dalarna förvärvar samtliga aktier i AB Dalatrafik

- att sälja aktierna i AB Dalatrafik till Region Dalarna mot tecknade reverser

- att säga upp nuvarande ägaravtal

2. Kommunfullmäktige beslutar vad gäller AB Transito

- godkänna att Region Dalarna med kontanta medel förvärvar aktier i AB Transito och att Region Dalarna därmed blir delägare med 5% av bolaget

- godkänna att Region Dalarna tecknar borgen i AB Transito för det vagnmaterial som kan komma att anskaffas av Tåg i Bergslagen AB.

3. Kommunfullmäktige beslutar vad gäller Tåg i Bergslagen AB

- godkänna att Region Dalarna tecknar ansvarsförbindelse för förvärvande av aktier i Tåg i Bergslagen AB och att Region Dalarna därmed blir delägare med 25% av bolaget.

4. Ovanstående gäller under förutsättning att kommunerna och landstinget fattar likalydande beslut.

11. Avtal om driftbidrag för kollektivtrafik

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige godkänner Region Dalarnas förslag till avtal om driftbidrag för kollektivtrafiken.

2. Ovanstående förutsätter att kommunerna och landstinget fattar likalydande beslut.

12. Avtal mellan Mora kommun och Morastrand AB

Tillägg

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att teckna nya avtal gällande fastighetsförvaltning, gata/park drift och städning mellan Mora kommun och Morastrand AB.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att i samband med att nya förvaltningsavtal tecknas se över internhyressystemet och förvaltningens beställarorganisation.

3. De nya avtalen ska grundas på branschens avtalsmallar för att säkerställa kvalitet och omfattning.

4. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att ansvara för och samordna Mora kommuns städentreprenader samt att se över befintliga städavtal.

13. Aktieägaravtal med AB Dalaflyget

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till nytt aktieägaravtal för AB Dalaflyget för avtalstiden 2013-01-01 -- 2015-12-31.

14. Förlängning och slutförande av projekt Bredband till byarna

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige beviljar ytterligare 3 miljoner kronor för genomförande av projekt Bredband till byar under förutsättning att projektet beviljas förlängning efter den sista april 2012, att inrymmas i den beslutade investeringsramen för 2012.

2. De ökade driftskostnaderna kommer att beaktas i tekniska nämndens budgetram för 2013.

15. Investering i konstgräsplan

Tillägg

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att genomföra anläggning av en ny konstgräsplan, som även kan användas vintertid, på Prästholmens IP.

2. Investeringen ska inrymmas i den redan beslutade investeringsramen för år 2012.

3. De ökade driftkostnaderna kommer att beaktas i tekniska nämndens budgetram för år 2013.

16. Ombyggnation av ventilation på S:t Mikaelsskolan

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att genomföra ombyggnation av ventilation i S:t Mikaelsskolan, hus L.

17. Avslutande av vänortsförbindelse, Juuka kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att avsluta vänortsförbindelsen med Juuka kommun.

18. Rapport av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens rapport av ej verkställda beslut för 4 kvartalet 2011.

19. Godkännande av avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Emma Sköns (MP) för uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

2. Kommunfullmäktige begär ny sammanräkning, för Miljöpartiet, hos Länsstyrelsen.

20. Godkännande av avsägelse och val av ersättare i valberedningen och representant vid Dalatrafiks bolagsstämmor

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Linnea Snölke (SD) för uppdragen som ersättare i valberedningen och som representant vid Dalatrafiks bolagsstämmor.

2. Kommunfullmäktige väljer ny ersättare i valberedningen.

3. Kommunfullmäktige väljer ny representant till Dalatrafiks bolagsstämmor.

21. Val av två ledamöter och två ersättare till styrelsen för Moraparken AB

1. Kommunfullmäktige väljer två ledamöter och två suppleanter till styrelsen för Moraparken AB.

2. Beslutet gäller för tiden från den bolagsstämma som följer närmast efter aktieägaröverlåtelse till BERIK CAPITAL ADVISORS AB har skett fram till slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästkommande val till kommunfullmäktige.

22. Mottagande av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor

Tillägg

23. Delgivningar

1. Länsstyrelsens protokoll om ny ersättare i fullmäktige, dnr 2011/472 101.

2. Tekniska nämndens avslag till medborgarförslag om byte av namn på Sollerövägen, dnr 2011/373 101.

3. Kommunfullmäktiges protokoll 2012-02-13.

4. Kommunstyrelsens protokoll 2012-02-21.

5. Kommunstyrelsens protokoll 2012-03-13.

6. Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-03.

7. Följande nämnders protokoll delges via Mora kommuns hemsida:
- För- och grundskolenämnden.
- Byggnadsnämndens.
- Gemensamma kostnämnden.
- Gemensamma nämnden för social myndighetsutövning
- Gemensamma gymnasienämnden
- Kulturnämndens protokoll .
- Miljönämndens protokoll .
- Servicenämnden avseende lön/ekonomis protokoll .
- Socialnämndens protokoll .
- Tekniska nämndens protokoll .
- Servicenämnden för Mora (IS/IT).
- Servicenämnden i Älvdalen.


Kommunledningskontoret, 2012-04-13

Bengt Jernhall                           Katarina Jönsson
Ordförande                                Kommunsekreterare


 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 juli 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... IFK Mora fyllde 100 år 2009?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213