Kommunfullmäktige 2012-06-25

 

1. Öppnande, upprop, behörighet och justering

 (justering 2012-06-29, kl. 10.00, kanslienheten)

2. Allmänhetens frågestund

3. Ajournering för utdelning av Dalahästar

4. Kommunalrådet har ordet

5. Verksamhetsprognos, januari-mars 2012 

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsuppföljningen för perioden januari-mars 2011.

6. Kommunplan 2013, med utblick 2014-2015
Tillägg

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Kommunmål år 2013 med utblick åren 2014-2015.

2. Resultatbudget år 2013.

3. Styrelsens och nämndernas nettokostnadsramar år 2013 med utblick åren 2014-2015.

4. Nettoinvesteringsbudget om 70 miljoner kronor.

5. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om hur fördelningen av medel för strukturåtgärder och planeringsreserv ska ske.

7. Skattesats år 2013

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige besluta om oförändrad skattesats för 2013, vilket innebär 22,58 kr.

8. Motion – Boendesituationen för ungdomar

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige avslår motionen.

9. Medborgarförslag – Riv kåken och bygg familjebostäder i stället

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.

10. Boendeplaneringsprogram

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige antar boendeplaneringsprogram 2011-2014.

11. Motion – Nolltaxa på kollektivtrafiken i Mora kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige avslår motionen.

12. Motion – Hundrastgård

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.

13. Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige avskriver medborgarförslag dnr 2010/271 215.

2. Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade medborgarförslag och motioner till protokollet.

14. Reglemente för krisledningsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige antar reglemente för krisledningsnämnden.

15. Handlingsplan för ledning och information vid extraordinär händelse

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige antar handlingsplan för ledning och information vid extraordinär händelse för Mora kommun att gälla för mandatperioden.

16. Ändrade avtal inom den särskilda kollektivtrafiken

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige godkänner förändringarna och avtalen i dess helhet.

17. Revidering av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige antar den reviderade taxan för tillsyn enligt strålskyddslagen.

2. Timtaxan ska vara 820 kronor.

3. Den nya taxan ska gälla från och med 1 november 2012.

4. Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut 2002-12-16 § 98, taxa inom strålskyddslagens (1988:220) område, från och den nya taxan träder i kraft.

18. Stiftelsen Vasaloppets hus årsredovisning för år 2011

Förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning avseende Stiftelsen Vasaloppets hus årsredovisning för år 2011.

2. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2011.

19. Region Dalarnas årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2011

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige godkänner Region Dalarnas årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2011.

20. Siljansutbildarna AB:s årsredovisning för år 2011

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige godkänner Siljansutbildarna AB:s årsredovisning för år 2011.

2. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2011.

21. Svea och Karl Lärkas stiftelses årsredovisning för år 2011

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige godkänner Svea och Karl Lärkas stiftelses årsredovisning för år 2011.

2. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2011.

22. Stiftelsen Vasaloppsledens årsredovisning för år 2011

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Vasaloppsledens årsredovisning för år 2011.

2. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2011.

23. Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseums årsredovisning för år 2011

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseums årsredovisning för år 2011.

2. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2011.

24. Stiftelsen Siljansfors Kulturfonds årsredovisning för år 2011

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Siljansfors Kulturfonds årsredovisning för år 2011.

2. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2011.

25. Marget och Stig Richardssons Stiftelses årsredovisning för år 2011

Förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige godkänner Marget och Stig Richardssons Stiftelses årsredovisning för år 2011.

2. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2011.

26. Stiftelsen M/S Gustav Wasas årsredovisning för år 2011

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige godkänner stiftelsen M/S Gustav Wasas årsredovisning för år 2011.

2. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2011.

27. Årsredovisning för kommunens förvaltade fonder för år 2011

Förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för kommunens förvaltade fonder för år 2011.

2. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2011.

28. Avsägelse och val

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Olov Carlsson, Miljöpartiet.

2. Kommunfullmäktige begär ny sammanräkning, för Miljöpartiet, hos Länsstyrelsen.

3. Kommunfullmäktige väljer:
- Ordinarie ledamot i valberedningen.
- Ordinarie ledamot i byggnadsnämnden.
- Ordinarie ledamot i arbetsgivarutskottet.
- Ersättare i kommunstyrelsen.
- Ersättare i Moravatten AB:s styrelse.
- Ersättare i tekniska nämnden.

Tillägg: 1 2 3 4 5

29. Ny ersättare i kommunfullmäktige (se delgivning, pkt 4)

Kommunfullmäktige begär ny sammanräkning, för Miljöpartiet, hos Länsstyrelsen.

30. Mottagande av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor

Motion från Morapartiet om användning av genmanipulerade organismer inom Mora kommun.Tillägg

31. Delgivningar

1. Revisions PM, Verkställighet av beslut, daterat april 2012.

2. Föreningen Norden Moras årsredovisning, daterad januari 2012.

3. Protokoll från Länsstyrelsen, ny ersättare i kommunfullmäktige, daterat 2012-05-08.

4. Meddelande från Länsstyrelsen, ny ersättare i kommunfullmäktige, daterat 2012-05-11.

5. Protokoll från Länsstyrelsen, ny ersättare i kommunfullmäktige, daterat 2012-05-08.

6. Kommunfullmäktiges protokoll 2012-04-23.

7. Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-15.

8. Kommunstyrelsens protokoll 2012-06-12.

9. Övriga protokoll delges via Mora kommuns hemsida.

10. Delegationsbeslut

-  Tekniska nämndens beslut om medborgarförslag om pumpstationer, dnr 2011/181 101.

-  Tekniska nämndens beslut om medborgarförslag om vägförslag förbi Färnäs, dnr 2010/316 101.

 

Kommunledningskontoret, 2012-04-13 

Bengt Jernhall                                Katarina Jönsson
Ordförande                                      Kommunsekreterare

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 juli 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213