Kommunfullmäktige 2012-09-24

1. Öppnande, upprop, behörighet och justering

 (justering 2012-09-25, kl. 15.00, kanslienheten)

2. Allmänhetens frågestund

3. Information om Lokal-TV

4. Kommunalrådet har ordet

Ärendet utgick

5. Delårsbokslut per 2012-07-30 och verksamhetsprognos 2

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut per 2012-07-31 och verksamhetsprognos för perioden januari till juni 2012.

6. Kommunalisering av hemsjukvården

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Föreliggande avtal med bilagor om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Dalarnas län godkänns.

2. Avtalet gäller från och med 2013-01-01 under förutsättning att kommunfullmäktige i samtliga länets kommuner och landstingsfullmäktige fattar motsvarande beslut.

3. Verksamhetsövergången ska ske 2013-01-07.

4. Tillsammans med länets övriga kommuner och Dalarnas läns landsting, till finansdepartementet hemställa att de länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning höjs med 0,23 procentenheter för kommunerna och sänks med 0,23 procentenheter för landstinget.

7. Tillbyggnad av restaurang på kajenområdet

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner investering om ytterligare 2 miljoner kronor, totalt 6 miljoner kronor, för tillbyggnad av restaurang på kajenområdet, vilken ska inrymmas i kommunens totala investeringsram för år 2012 och 2013.

8. Bekräftelse av borgensförbindelse för Kommuninvest AB

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att Mora kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 3 juli 2002 (”Borgensförbindelsen”), vari Mora kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämnt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Mora kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer.

9. Motion – Utredning om införandet av bygdepeng

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.

10. Motion – Cykelväg mellan Kråkberg och Bonäs-Våmhusvägen

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.

11. Motion – Cykelbanor

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.

12. Motion – Ställplats husbilar

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen.

13. Motion – Omsorgspris

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen.

14. Rapport av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens rapport av ej verkställda beslut för första kvartalet 2012.

15. Val till vakanta uppdrag [med anledning av Olov Carlssons (MP) avsägelse]

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige väljer ledamot i byggnadsnämnden.
2. Kommunfullmäktige väljer ersättare i Moravatten AB:s styrelse.
3. Kommunfullmäktige väljer ersättare i tekniska nämnden.

16. Godkännande av avsägelse och val [Peter Helander (C)]

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Peter Helander, Centerpartiet.
2. Kommunfullmäktige väljer 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
3. Kommunfullmäktige väljer kommunalråd.
4. Kommunfullmäktige väljer ledamot och ordförande i gemensamma servicenämnden i Mora.

17. Godkännande av avsägelse och val [Bengt-Åke Rehn (S)]

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Bengt-Åke Rehn, Socialdemokraterna.
2. Kommunfullmäktige väljer ledamot och vice ordförande i gemensamma servicenämnden i Älvdalen.

18. Godkännande av avsägelse och val [Gunillahelen Olsson (S)]

Förslag till beslut:
3. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Gunillahelen Olsson, Socialdemokraterna.
4. Kommunfullmäktige väljer ersättare till valnämnden.
5. Kommunfullmäktige väljer ledamot till kommunstyrelsen.
6. Kommunfullmäktige väljer ordförande till kulturnämnden.

19. Godkännande av avsägelse och val [Marie Ehlin (S)]

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Marie Ehlin, Socialdemokraterna.
2. Kommunfullmäktige väljer ledamot i kommunstyrelsen.
3. Kommunfullmäktige väljer 1:e vice ordförande i för- och grundskolenämnden.
4. Kommunfullmäktige väljer ledamot i socialnämnden.

20. Godkännande av avsägelse och val [Christine Cedringe (MP)]

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Christine Cedringe, Miljöpartiet.
2. Kommunfullmäktige begär ny sammanräkning, för Miljöpartiet, hos Länsstyrelsen.

21. Godkännande av avsägelse och val [Anna Jernqvist (MP)]

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Anna Jernqvist, Miljöpartiet.
2. Kommunfullmäktige begär ny sammanräkning, för Miljöpartiet, hos Länsstyrelsen.

22. Godkännande av avsägelse och val [Lola Mosey (MP)]

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Lola Mosey, Miljöpartiet.
2. Kommunfullmäktige begär ny sammanräkning, för Miljöpartiet, hos Länsstyrelsen.

23. Godkännande av avsägelse och val [Mikael Mossberg (S)]

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Mikael Mossberg, Socialdemokraterna.
2. Kommunfullmäktige väljer ersättare i gymnasienämnden.

24. Godkännande av avsägelse och val [Christine Modh (C)]

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Christine Modh, Centerpartiet.
2. Kommunfullmäktige väljer ledamot till styrelsen för Moravatten AB
3. Kommunfullmäktige väljer ledamot till styrelsen för Nodava AB
4. Kommunfullmäktige väljer ersättare till gymnasienämnden

25. Mottagande av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor

26. Delgivningar

1. Kommunfullmäktiges protokoll 2012-06-25.
2. Kommunstyrelsens protokoll 2012-09-04.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2012-09-10.
4. Övriga protokoll delges via Mora kommuns hemsida.

 

Kommunledningskontoret, 2012-09-14

 

Bengt Jernhall                                   Katarina Jönsson
Ordförande                                         Kommunsekreterare

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 oktober 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... elektriciteten kom till Östnor 1916?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213