Kommunfullmäktige 2012-11-12

Ärenden:

1. Öppnande, upprop, behörighet och justering 

(justering 2012-11-20, kl. 13.30, kanslienheten)

2. Allmänhetens frågestund

3. Kulturprogram med pianisten Samuel Widén

4. Kommunalrådet har ordet

5. Skattesats år 2012

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen år 2013 blir 22,81 kronor.

6. Samverkansavtal för gemensam servicenämnd i Mora, avseende ISIT

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige antar samverkansavtal för den gemensamma servicenämnden i Mora avseende IS/IT, under förutsättning att samtliga samverkande kommuner antar avtalet.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till den gemensamma servicenämnden i Mora avseende IS/IT att föreslå revideringar av nämndens reglemente samt att revidera nämndens delegationsordning.

7. Nyemission i Moravatten AB

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att ändra i bolagsordningen för Moravatten AB dels att aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 miljoner kronor och högst 12 miljoner kronor och dels att antalet aktier skall vara lägst 3 000 stycken och högst 12 000 stycken.

2. Öka aktiekapitalet i Moravatten AB med 7 miljoner kronor till 10 miljoner kronor genom nyemission av 7 000 stycken aktier.

3. Mora kommun ska äga ensamrätt att teckna nya aktierna

4. Aktieteckning ska ske omedelbart i protokollet

5. De nya aktierna ska betalas inom 14 dagar.

6. För en tecknad aktie ska betalas 1 000 kronor.

7. Vinstutdelning för de nya aktierna får utgå för innevarande räkenskapsår.

8. Den finansiella investeringen ska rymmas inom den låneram och kassaflödesbudget som ingår i Kommunplan 2012 med utblick mot 2013 och 2014.

8. Revidering av arkivreglemente

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar förslag till arkivreglemente.

9. Sammanträdesplan år 2013

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till sammanträdesplan 2013 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2013.

2. Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs i Mora Tidning.

3. Kommunfullmäktiges sammanträden förläggs till Moraparken, om inget annat beslutas av kommunfullmäktiges presidie.

10. Rapport av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS, kvartal 2/2012

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens rapport av ej verkställda beslut för andra kvartalet 2012.

Tilläggsärende: Avsägelse av uppdrag, Liselott Hansson-Malmsten

11. Val till vakanta uppdrag

(Jennifer Qvarström (S)
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige väljer nämndeman till tingsrätten, att gälla från och med 2013-01-01.

12. Val till vakanta uppdrag 

(med anledning av Olov Carlssons (MP) avsägelse)
Förslag till beslut: 
1. Kommunfullmäktige väljer ledamot i byggnadsnämnden.

2. Kommunfullmäktige väljer ersättare i Moravatten AB:s styrelse.

3. Kommunfullmäktige väljer ersättare i tekniska nämnden.

13. Val till vakanta uppdrag

(med anledning av Christine Cedringe (MP) avsägelse)
Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige väljer ersättare i gymnasienämnden.

2. Kommunfullmäktige väljer ersättare i kulturnämnden.

3. Kommunfullmäktige väljer ersättare i valberedningen.

14. Mottagande av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor

15. Delgivningar

1. Tekniska nämndens beslut om besvarande av medborgarförslag, dnr 2011/21 101

2. Länsstyrelsens beslut om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige, dnr 2012/290 101.

3. Kommunfullmäktiges protokoll 2012-09-24.

4. Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-02.

5. Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-23.

6. Övriga protokoll delges via Mora kommuns hemsida.

 

Kommunledningskontoret, 2012-11-02

Bengt Jernhall                                Katarina Jönsson
Ordförande                                     Kommunsekreterare


 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 15 april 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213