Kommunfullmäktige 2012-12-10

1. Öppnande, upprop, behörighet och justering

Tillägg 1, Tillägg 2

(justering 2012-12-11, kl. 15.00, kanslienheten)

2. Allmänhetens frågestund

3. Utdelning av miljöpris, kulturpris och kulturstipendier

Tillägg

4. Kommunalrådet har ordet

5. Revidering av kommunplan 2013

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en resultatbudget för 2013 i enlighet med upprättat förslag.

2. Kommunfullmäktige beslutar att för 2013 minska reserven för strukturåtgärder med 3 mkr och planeringsreserven med 2 mkr för att bibehålla resultatmålet om 1 %.

3. Kommunfullmäktige beslutar att utöka socialnämndens ram 2013 med 10,2 mkr för kommunalisering av hemsjukvården. Även skatteintäkterna och statsbidragen ökas med motsvarande belopp då kommunen tillförs ökade skatteintäkter och statsbidrag i och med skatteväxlingen med landstinget.

4. Kommunfullmäktige beslutar att utöka kulturnämndens ram med 0,1 mkr, för- och grundskolenämndens ram med 2,2 mkr samt gymnasienämndens ram med 0,9 mkr för kompensation avseende läraravtalet 2012.  Medlen tas ur planeringsreserven om totalt 3,2 mkr.

6. Kommunal avfallsplan åren 2013-2017

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige fastställer Kommunal avfallsplan för åren 2013-2017.

7. Avgifter för hemsjukvård

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige fastställer avgifter för hemsjukvård och hjälpmedel i enlighet med socialförvaltningens förslag, daterat 2012-11-16 att gälla från och med 2013-02-01.

2. Kommunfullmäktige delegerar till socialnämnden att justera avgifter för hemsjukvård och hjälpmedel i samma takt som prisbasbeloppet årligen förändras.

3. Socialnämnden uppdras att utforma regler och rutiner för tillämpning.

8. Rapport av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS, kvartal 3/2012

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens rapport av ej verkställda beslut för tredje andra kvartalet 2012.

Nyinsatta ärenden, utanför kallelse

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

9. Val till vakanta uppdrag för Miljöpartiet (ärendet utgick)

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige väljer ledamot i byggnadsnämnden.

2. Kommunfullmäktige väljer ersättare i Moravatten AB:s styrelse.

3. Kommunfullmäktige väljer ersättare i tekniska nämnden.

4. Kommunfullmäktige väljer ersättare i gymnasienämnden.

5. Kommunfullmäktige väljer ersättare i kulturnämnden.

6. Kommunfullmäktige väljer ersättare i valberedningen.

10. Mottagande av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor

Tillägg 1, Tillägg 2

11. Delgivningar

1. Kommunfullmäktiges protokoll 2012-11-12.

2. Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-20.

3. Övriga protokoll delges via Mora kommuns hemsida.

 

Kommunledningskontoret, 2012-11-30

 

Bengt Jernhall                                       Katarina Jönsson
Ordförande                                            Kommunsekreterare


 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 15 april 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... gravfältet på Sollerön grävdes ut 1928?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213