Kommunfullmäktige 2013-02-11

1. Öppnande, upprop, behörighet och justering 

(justering 2013-02-14, kl. 15.00, kanslienheten)

2. Allmänhetens frågestund

3. Kommunalrådet har ordet

4. Reglemente för valnämnden

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige upphäver nu gällande reglemente för valnämnden.

2. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reglemente för valnämnden.

5. Årsredovisning 2012 för Stiftelsen Vasaloppets Hus 

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Vasaloppets Hus årsredovisning för perioden  2012-01-01--2012-09-30.

2. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2012.

6. Detaljplan för resecentrum

Avslutning

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till detaljplan för fastigheten Stranden 2:2 m fl, resecentrum.

7. Socialnämndens taxor och avgifter år 2013 

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens taxor och avgifter år 2013 avseende äldreomsorg och serveringstillstånd, att gälla från och med 1 mars 2013.

8. Priser för Mora simhall

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige antar förslag till prislista för Mora simhall.

2. De nya priserna vid Mora simhall gäller fr.o.m. 2013-03-01.

3. Kommunfullmäktige delegerar, i fortsättningen, beslutanderätten till tekniska nämnden avseende prissättning vid Mora simhall.

9. Finsamförbund för Mora, Orsa, Älvdalen, Landstinget Dalarna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till förbundsordning.

2. Kommunfullmäktige utser, i enlighet med förbundsordningen, en ordinarie ledamot och ersättare till förbundsstyrelsen.

3. Kommunfullmäktige beslutar att namnet på förbundet ska vara Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa, Älvdalen.

4. Kommunfullmäktige beslutar återta 450 000 kronor från socialnämndens budget till kommunstyrelsens.

5. Ovan beslut gäller under förutsättning att kommunerna i Orsa, Älvdalen och landstingets fullmäktige tar motsvarande beslut.

10. Ersättare efter Anders Bogg (C)

Förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige begär ny omräkning i kommunfullmäktige för Centerpartiet.

2. Kommunfullmäktige väljer ordförande i byggnadsnämnden.

3. Kommunfullmäktige väljer ersättare i kommunstyrelsen.

11. Avsägelse från Mikael Öst (V)

Förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Mikael Öst (V) för uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

2. Kommunfullmäktige begär ny omräkning i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet.

12. Avsägelse från Kristina Lundberg (V)

Förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Kristina Lundberg (V) för uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i byggnadsnämnden, ersättare i valberedningen och representant vid Dalatrafiks bolagsstämmor.

2. Kommunfullmäktige begär ny omräkning i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet.

3. Kommunfullmäktige väljer ersättare i byggnadsnämnden, ersättare i valberedningen och representant vid Dalatrafiks bolagsstämmor.

13. Avsägelse från Carola Schûtt (M)

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Carola Scûtt (M) för uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

2.  Kommunfullmäktige begär ny omräkning i kommunfullmäktige för Moderaterna.

14. Avsägelse från David Örnberg (V)

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från David Örnberg (V) för uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.

2. Kommunfullmäktige väljer Irene Lilja Frykberg (MP) som ledamot i kommunstyrelsen och David Örnberg (V) till ersättare i kommunstyrelsen.

(Observera: Ärendena 15,16 och 17 liggar i löpande följd i samma ljudfil).

15. Val till vakanta uppdrag (MP)

Förslag till beslut:

4. Kommunfullmäktige väljer ledamot i byggnadsnämnden.

5. Kommunfullmäktige väljer ersättare i Moravatten AB:s styrelse.

6. Kommunfullmäktige väljer ersättare i tekniska nämnden.

7. Kommunfullmäktige väljer ersättare i gymnasienämnden.

8. Kommunfullmäktige väljer ersättare i kulturnämnden.

9. Kommunfullmäktige väljer ersättare i valberedningen.

16. Mottagande av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor

17. Delgivningar

1. Kommunfullmäktiges protokoll 2012-12-11

2. Kommunstyrelsens protokoll 2013-01-22.

3. Övriga protokoll delges via Mora kommuns hemsida.

4. Granskningsrapport, kommunens målprocess, dnr 2012/437 007.

5. Länsstyrelsens protokoll 2012-12-13, ny sammanräkning för Miljöpartiet.

 

Kommunledningskontoret, 2013-01-30

 

Bengt Jernhall                     Katarina Jönsson
Ordförande                          Kommunsekreterare

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 4 mars 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... gravfältet på Sollerön grävdes ut 1928?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213