Kommunfullmäktige 2013-04-15

 

1. Öppnande, upprop, behörighet och justering

(justering 2013-04-17, kl. 14.00, kanslienheten).

2. Allmänhetens frågestund

3. Mottagande av medborgarförslag

1. Förändra farliga vägar.

2. Fler miljövänliga bilar.

3. Alla ska ha en bostad.

4. Utbildning mot speciella yrken.

5. Mora kommuns logga.

6. Placering av sopkärl vid tömning.

4. Kommunalrådet har ordet

5. Medborgarförslag – Allmänt förbud mot fyrverkeri och användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslagen om ett allmänt förbud mot okontrollerat användande av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning.

2. För att förtydliga lokala ordningsstadgans 17 § skrivs lagtexten från ordningslagens 3 kapitel 7 § in i ordningsstadgan.

3. Kommunstyrelsen uppdras att utreda och ta fram förslag på avgränsade platser i kommunen där ett totalförbud mot användning av pyroteknik ska råda. Platserna ska anges så noga att inga oklarheter uppstår vid tillämpningen av föreskriften.

6. Motion – Öppna för LOV inom äldreboenden

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige avslår motionen.

7. Energitjänsteprojekt, fas 2

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige avsätter 20 miljoner kronor per år under år 2013, 2014 och 2015 för investering i energitjänsteprojektet. Investeringen ligger utanför gällande investeringsram.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att teckna avtal för igångsättning av fas 2 genomförande av åtgärdsförslagen och fas 3 uppföljning av åtgärderna.

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utse styrgrupp och ge direktiv för projektet och för styrgruppen.

(Observera: Ärende 8 återfinns i slutet av ljudfilen för ärende 7).

8. Handlingsprogram för skydd mot olyckor år 2011-2014

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige antar ”Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2011- 2014”.

9. Distributionscentral för varuleveranser

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva sitt beslut, 2011-09-26 § 86 samt 2011-12-12 § 122, om inrättande av transportcentral.

10. Eventuellt förvärv av ishallen i Mora

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Framförhandlad uppgörelse om underhandsackord med Mora IK och övriga fordringsägare godkänns.

2. Förvärvet av Mora Stranden 2:10 (ishallen) genomförs till en köpeskilling av 11 975 000 kronor samt att förvärvet sker genom fastighetsbildning

3. Godkänna framskrivet köpeavtal samt att bilaga 2 enligt avtalet kompletteras senare.

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utöka investeringsutrymmet för 2013 med upp till 26,5 miljoner kronor för att finansiera förvärvet och det akuta renoveringsbehovet av ishallen.

5. Finansieringen av nedskrivning av lån belastar kommunens egna kapital.

6. Uppdra till tekniska förvaltningen att inarbeta de faktiska driftskostnaderna i kommande budgetarbete för 2014.

7. Uppdra till tekniska nämnden att upprätta hyresavtal med Mora IK och samtidigt tillse att gamla avtal och överenskommelser med Mora IK eller dess dotterbolag upphör att gälla.

8. Uppdra till tekniska nämnden att i samband med avtalstecknande återkräva den förskottshyra som utbetalats avseende andra halvåret 2013.

9. Uppdra till tekniska nämnden att upprätta en långsiktig underhållsplan för ishallen.

10. Uppdra till tekniska nämnden att utreda de praktiska och ekonomiska konsekvenserna av investering i ett mobilt sports- och evenemangsgolv till ishallen.

11. Kommunfullmäktiges beslut villkoras av att det erbjudna ackordet skriftligen accepteras av övriga deltagande fordringsägare.

11. Avsägelse från Jan Wiklund (M)

Förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Jan Wiklund (M) för uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

2. Kommunfullmäktige begär ny omräkning i kommunfullmäktige för Moderaterna.

12. Avsägelse från Emelie Morell (S)

Förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Emelie Morell (S) för uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och som ersättare i valnämnden.

2. Kommunfullmäktige begär ny omräkning i kommunfullmäktige för Moderaterna.

3. Kommunfullmäktige väljer ersättare i valnämnden.

13. Val till vakanta uppdrag

Förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige väljer ledamot i byggnadsnämnden (MP).

2. Kommunfullmäktige väljer ersättare i Moravatten AB:s styrelse (MP).

3. Kommunfullmäktige väljer ersättare i tekniska nämnden (MP).

4. Kommunfullmäktige väljer ersättare i gymnasienämnden (MP).

5. Kommunfullmäktige väljer ersättare i kulturnämnden (MP).

6. Kommunfullmäktige väljer ersättare i valberedningen (MP).

7. Kommunfullmäktige väljer ersättare i kommunstyrelsen (C).

14. Mottagande av motioner, interpellationer och frågor

15. Delgivningar

1. Kommunfullmäktiges protokoll 2013-02-11.

2. Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-19.

3. Kommunstyrelsens protokoll 2013-03-05.

4. Kommunstyrelsens protokoll 2013-03-26.

5. Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-08.

6. Övriga protokoll delges via Mora kommuns hemsida.

7. Länsstyrelsen i Dalarnas läns beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige, dnr 2013/38 101.


Kommunledningskontoret, 2013-04-05

Bengt Jernhall                                        Katarina Jönsson
Ordförande                                              Kommunsekreterare

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 30 april 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213